Necesitatea (re)botezarii ereticilor (parintele Matei Vulcanescu)

Eterodocsii(ereticii-catolcii, protestantii) primiti in Biserica Ortodoxa prin Mirungere nu devin ortodocsi ci raman eretici. Numai prin botez intra cineva in Biserica Ortodoxa: Argument privind modul de primire a eterodocşilor la ortodoxie.

Toţi cei care se numesc pe sine creştini consideră că Scripturile sunt revelate şi conţin cunoştinţe despre Dumnezeu şi despre modul în care oamenii ar trebui să interacţioneze cu El. În ciuda acestui fapt, unele comunităţi aderă, simultan, la convingeri care contrazic Scripturile. Astfel de convingeri sunt numite, de către Biserica Sfinţilor Apostoli (Ortodoxă) erezii, de la termenul grecesc αἵρεσις (airesis), însemnând „alegere”, întrucât provin din alegeri particulare, ale unor indivizi şi grupuri, care au optat pentru deviaţii de la Adevărul împărtăşit de către pleroma Bisericii universale. Corespunzător, aderenţii acestor credinţe false se numesc eretici. Termenii, după cum se vede, nu fac decât să descrie în mod adecvat o stare de fapt. Nu reprezintă insulte, sau etichete derogative, după cum au ajuns să fie, adesea, percepuţi, în eroare.
După Scripturi, Taina care deschide calea mântuirii este Botezul. „Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.” (Marcu, 16, 15-16).
A se observa, însă, că, după însuşi cuvântul Mântuitorului, botezul autentic, mântuitor, este indisolubil legat de credinţa autentică, aflată în acord cu Evanghelia propovăduită de către Sfinţii Apostoli, şi, de la aceştia până astăzi, de către Biserica Ortodoxă. Textul de la Marcu este simfonic cu Matei, 28, 18-20, care insistă şi mai mult asupra legăturii dintre botez şi dreapta credinţă: Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
În aceste condiţii, putem, oare, vorbi despre botez mântuitor la cei care nu împărtăşesc dreapta credinţă?
Unii spun că anumiţi creştini după nume, care „botează în numele Sfintei Treimi” au botez valid. În ce fel de sfântă treime cred, însă, aceştia? Catolicii, de exemplu, cred că Duhul purcede şi de la Fiul, şi nu doar de la Tatăl, cum învaţă Însuşi Mântuitorul (Ioan, 15, 26). Tot catolicii (dar şi protestanţii) nu cred în lucrarea lui Dumnezeu în lume prin energiile necreate, aşadar nici în lucrarea Duhului Sfânt prin Sfânta Taină a Botezului. Este evident faptul că atât credinţa catolică, precum şi cele protestante sunt eretice, conţinând imagini grav deformate, faţă de referinţele reprezentate de Scriptură şi Tradiţie, asupra lui Dumnezeu şi a modului interacţiunii Sale cu omul. Separarea acestor comunităţi de Biserica (Ortodoxă) este cât se poate de justificată, deoarece ele nu împărtăşesc credinţa autentică, a Scripturii şi a tuturor sfinţilor.
Pentru Biserică a fost dintotdeauna limpede faptul că, deoarece ereticii contrazic în fel şi chip Scripturile şi predania Duhului, din Sfânta Tradiţie, aşadar nu împărtăşesc acea credinţă pe care Sfinţii Apostoli au fost trimişi să o înveţe, credinţa Bisericii lui Hristos, tainele lor nu au cum fi lucrarea Duhului, iar botezul lor nu este valid. Botezul ereticilor este, de drept şi de fapt, la fel de fals precum întreaga lor credinţă, care, din păcate, defăimează Sfânta Treime, spunând mulţime de lucruri neadevărate despre Dumnezeu şi relaţia Sa cu creaţia. Canoanele, începând cu cele apostolice prescriu, prin urmare, botezarea ereticilor, ca unii care nu au botez adevărat şi caterisirea clericilor care consideră valid botezul ereticilor, sau orice altă “taină” săvârşită de către aceştia (Apost: 46, 47, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 84; Carhid: 1; Apost: 47, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95; Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2, Cartag: 6, 15).
Având în vedere aceste fapte simple, care ţin de înseşi fundamentele credinţei noastre, şi despre care nimeni nu poate spune că sunt greu de prezentat, sau de înţeles, ar trebui să fie clar că orice eretic trebuie botezat, pentru a deveni parte din Biserica lui Hristos cea Una, spre lucrarea mântuirii sale şi a celorlalţi.
Cu toate acestea, unele biserici locale “primesc prin mirungere” pe eretici. Totodată, unele biserici locale botează categorii de eretici pe care alte biserici locale doar îi mirung, astfel încât unii au ajuns să spună că existenţa acestei neuniformităţi, în Biserică, arată că nu este clar cine trebuie botezat şi cine trebuie doar miruns. Iar din aceasta extrag argumentul pentru păstrarea practicii curente, în care unii botează, alţii doar mirung. Dar chiar şi acest fals argument este dărâmat, în mod punctual, de Tradiţie! Canoanele spun că, atunci când nu este clar dacă o persoană a fost botezată, aceasta se botează, pentru a nu o lipsi de arvuna mântuirii (Sobor 6: 84). Este alegerea rezonabilă, bazată pe maxima precauţie, pe care, şi dacă nu o prescriau în mod explicit canoanele, ar fi trebuit să ne-o indice bunul simţ şi grija privind mântuirea aproapelui.
Cât despre care anume eretici se mirung, doar ortodocşii care au lepădat dreapta credinţă, mergând la eretici, apoi se pocăiesc şi revin din erezie la ortodoxie sunt mirunşi. După mărturisirea păcatului ereziei şi lepădarea explicită de credinţele eretice, Taina Sfântului Mir reînnoieşte în aceştia darurile Duhului Sfânt (lucrare care se depărtase de la ei, odată ce îşi stricaseră relaţia cu Dumnezeu, prin primirea învăţăturilor eretice) primite la prima lor mirungere, cea făcută după botezul lor ortodox. Imediat sunt şi împărtăşiţi, astfel apropiindu-se, iarăşi, de Hristos, de care îi îndepărtase erezia. În cazul ereticilor care nu au făcut niciodată parte din Biserică, este evident că a-i mirunge nu are sens, fiindcă nu are ce se reînnoi, în afara Bisericii neexistând Sfinte Taine. Ei nu au fost niciodată mirunşi, dupa cum nu au fost niciodată botezaţi cu adevărat.
Iar a susţine că mirungerea ar putea, cumva, substitui botezul, sau « completa » botezul eretic dovedeşte o ignoranţă periculoasă, în privinţa rolului fiecărei Sfinte Taine în viaţa persoanei şi a Bisericii. Taina Sfântului Mir împărtăşeşte celui botezat ortodox daruri ale Duhului, spre folosul persoanei şi al comunităţii. Ea nu restaurează firea omenească, nu substituie Botezul . Ar fi la fel de absurd să hirotonim în loc de a cununa, sau să mirungem în loc de a liturghisi şi împărtăşi. Sfintele Taine nu sunt interschimbabile. Nici măcar Împărtăşirea, unirea supremă cu Hristos, nu substituie celelalte Taine. Fiecare îşi are locul, timpul şi rostul său, de către Duhul predate.
Unii invocă, în sprijinul mirungerii fără botez a ereticilor, acel canon apostolic care interzice repetarea botezului (Apost. 47), omiţând faptul că unul şi acelaşi canon spune să se caterisească acel cleric care nu botează pe cel „botezat” de eretici! Altfel spus, după cum arată şi tâlcuirile, canonul interzice repetarea botezului autentic (valid) ortodox ca şi credinţă (în Sfânta Treime, aşa cum este această credinţă sintetizată în Crez) şi formă (prin întreita afundare).
Alţii spun că “primirea prin mirungere” a celor „botezaţi” eretic a devenit o practică larg răspândită şi de aceea trebuie acceptată. Dar, au fost vremuri în care erezia cuprinsese aproape întreaga Biserică, ceea ce nu a reprezentat, în nici un caz, un argument pentru înlocuirea veşnică a dreptei credinţe cu erezia. Din contră, Dumnezeu a încredinţat câtorva oameni lupta împotriva ereziei, iar aceştia au biruit, fiindcă prin aceia puţini lucra Însuşi Duhul Sfânt, în timp ce cei mulţi rătăciseră de la Adevăr. De asemenea, numărul păgânilor este cu mult mai mare decât al ortodocşilor. Ar trebui să devenim păgâni, cedând la „argumentul majorităţii”?
Un alt argument al celor care mirung pe eretici, în loc că-i boteze, aduce în discuţie iconomia, prin opoziţie cu acrivia. „Botezul” ereticilor ar fi acceptat prin iconomie, printr-o îngăduinţă a Bisericii. Dar ce înseamnă acrivie, respectiv iconomie, în Biserică? Acrivie înseamnă aplicarea întocmai a rânduielilor sfinte. Iconomie înseamnă îngăduinţă în sensul adaptării temporare, excepţionale, a rânduielii, la o situaţie concretă, în folosul duhovnicesc al unor persoane aflate în situaţii de excepţie. Se poate spune că iconomia este aplicarea la situaţii concrete pastoral misionare a acriviei, de către Biserica. Acrivia este regula, iar iconomia excepţia, iconomia aplicându-se doar în cazuri de forţă majoră, pentru atingerea unui scop bun în circumstanţe adverse.
Iconomia autentică are sens mântuitor şi aduce la dreapta credinţă, în ciuda piedicilor. „Iconomia” prost înţeleasă nu urmează rânduială în absenţa unor circumstanţe excepţionale, constituind, astfel, nu adaptare înţeleaptă, ci sfidare a aşezămintelor sfinte. Ea nu aduce la dreapta credinţă, ci îndeamnă la nesocotirea acesteia.
Canoanele îngăduie, spre exemplu, în mod iconomic, adăpostirea animalelor de povară în biserică, dacă acest lucru este necesar pentru a nu se primejdui oamenii (dacă este evident că animalele ar putea fi rănite sau ucise de furtună sau fiare). A băga, însă, animalele de povară în biserică în absenţa unor astfel de circumstanţe excepţionale reprezintă profanare. Reprezintă iconomie, spre exemplu, administrarea botezului ortodox prin turnarea aghiasmei pe întreg corpul cuiva aflat la pat, incapabil, din pricina bolii, de a primi întreita afundare. Participă toate persoanele care este necesar să participe- Dumnezeu, clericul ortodox şi cel care se botează. Cadrul în care se întâlnesc aceştia a suferit, însă, o adaptare, pentru a se săvârşi, totuşi, Sfânta Taină a botezului, absolut necesară pentru ca bolnavul să nu moară, cumva, nebotezat şi sufletul său să nu se osândească. În schimb, a nu boteza cu acrivie o persoană neortodoxă, pe care nimic de natură obiectivă nu o împiedică să primească Taina săvârşită după rânduială nu reprezintă iconomie, ci neorânduială. Iar a proclama neorânduiala ca regulă este calea schismei şi a ereziei.
Indiferent în ce epocă trăim, ca ortodocşi trebuie să respectăm aşezămintele sfinte, să ascultăm pururea glasul Duhului, Care a grăit în Scripturi şi în Sfânta Tradiţie. Sfânta Treime nu Se contrazice pe Sine şi nu ne-a lăsat mijloace ale mântuirii nedepline, sau revizuibile, astfel încât oamenii din epoci diferite să aibă mai multe sau mai puţine „şanse” de a se mântui. De Sfintele Taine depinde mântuirea omului, iar învăţătura Bisericii în privinţa Sfintelor Taine este clară şi nu poate fi revizuită şi adaptată, astfel de tentative arătând, în mod trist, fie ignoranţa, fie necredinţa celor care sugerează astfel de „revizuiri” şi „adaptări”.

CANON 47 Apost.
Episcopul, sau Presbiterul pe cel ce are Botez după adevăr, de-l va boteza din început, sau pe cel spurcat de către cei necinstitori de Dumnezeu, de nu îl va boteza, să se caterisească. Ca unul ce-şi bate joc de Crucea, şi de Moartea Domnului, şi nu osebeşte pe Ierei de către minciunoierei. [Apost: 46, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95, 84; Carhid: 1]
CANON 84 Sin. 6
Canoniceştilor legiuri ale Părinţilor urmând, Hotărâm şi pentru prunci, de câte ori nu se află martori adevăraţi, care fără îndoială să zică că aceştia sunt Botezaţi, şi nici ei pentru nevârstnicia, nu vor putea a răspunde cu îndestularea pentru sfinţita Taină cea dată lor, fără de vreo sminteală a fi dator a se boteza aceştia. Ca nu cumva acest fel de îndoire să-i lipsească pe ei de curăţirea cea de acest fel a sfinţeniei. [Cartagina: 80].

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Ortodoxie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

28 de răspunsuri la Necesitatea (re)botezarii ereticilor (parintele Matei Vulcanescu)

 1. doktoru zice:

  Are dreptate parintele Vulcanescu in ceea ce zice mai sus,imi place de el.

  Si putin off-topic sa-ti arat ce am gasit pe la greci pe un site.O carte despre sfarsitul lumii si antiHas cu detalii,scris de un calugar grec.Carte numita :2018 sfarsitul lumii-A doua venire.Uite si niste pasaje din prefata cartii semnata de calugarul Maximus in2011,asa scrie pe site :

  Să vedem care este structura și ceea ce este inclus în această carte.

  Aceasta este împărțită în trei teme interdependente și complementare.

  In prima parte am inclus mai multe profeții și texte din Biblie și din sfinții Părinți purtători de Dumnezeu, care arată în mod explicit, categoric și fără echivoc că sfârșitul lumii și a doua venire a Domnului nostru va fi anul 2018.

  În partea a doua sunt incluse texte și profeții din Biblie și din sfinții Părinți purtători de Dumnezeu, din nou, demonstrând în mod clar că Anticristul sa născut în 1983 și s-a afișat public în perioada 2012-2013.

  În partea a treia am încercat să înregistrez cele mai importante obiecții care le-am auzit în ultimii ani și mai ales după lansarea cărții mele cu privire la nașterea lui Antihrist și să răspund la orice întrebări ,plângeri și dezacorduri cu bună-credință și cu rea-credință care s-au facut si se vor mai face de către unii dintre cititorii noștri.

  Pana la urma tot ,doar,Mitropolitul Serafim de Pireu ramane singurul tip simpatic din toata Grecia…restul viseaza inca la Bizantz !!!

  • Si grecii au sectele lor apocaliptice, dar oricum, la ei trairea ortdoxa e mai normala ca la noi si la ei se tine mai mult cont de teologie decat de sentimentalisme. Cand a inceput nebunia cipuielii, marii stareti greci erau cei care incercau sa o infraneze. O carte buna despre sfarsitul lumii de la greci este aceasta:

   http://www.librariasophia.ro/carti-Imparatia-cerurilor-si-semnele-vremurilor-din-urma-Spiridonos-Logothetis-arhim-so-6094.html

   • Nebunia cipuielii?!…
    Dar de părintele Paisie Aghioritul din Muntele Athos (Chilia Panaguda, aproape de capitala Kareia, ați auzit? Aproape toți grecii ortodocși îl cinstesc…

   • Sfantul Porfirie l-a certat pe parintele Paisie pentru ce spunea si parintele Paisie a inteles. Vezi aici:
    http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/02/03/sfantul-porfirie-il-cearta-pe-parintele-paisie-aghioritul/

    Si maestre Iacoboaie, dupa ce ai dat cu para pana nu ai mai putut despre cat de „apostat” si „activist pro cip” sunt la gurul tau saccsiv, acum ce mai cauti pe aici?

   • Îmi pare foarte rău pentru voi că nu vă documentați aproape deloc pe tema cipurilor. Respingeți din start orice critică a ,,cipuirii”, care vi se pare absolut normală și inofensivă… Știați oare că ortodocșii pot fi discriminați selectiv de către posesorii acestor sisteme de control? Care sunt cu sistemul, n-au nicio problemă. Care critică sistemul pot suferi consecințe nebănuite. Pot fi discriminați la locul de muncă, pot fi arestați, etc.

   • Sunt documentat pe tema cipurilor destul de bine si doar cineva care habar nu are ce e aia ortodoxie si sfinti parinti poate crede ca problema lui duhovniceasca e o bucata de metal.

   • doktoru zice:

    Scuze ,site-ul era rusesc…si astia-s nebuni cu a treia Roma si cu tarul ortodox !!!

   • doktoru zice:

    Prietene Iacoboaie Radu,cu totii am inteles ca sistemul e cam magar si vrea sa ne constranga cu cat mai multe,inclusiv poate si cu acel faimos chip.OK asta e foarte aiurea,naspa ,cam nasol pt. ca nimeni nu vrea sa fie ,stiu eu,urmarit cu satelitii prin GPS cand merge la toaleta,de exemplu.Dar de la asta si pana la a crede ca acel chip iti va modifica gandirea,vointa,credinta in Iisus sau altele este prea mult,prea sci-fi…prea ca la tara !!!
    Cred ca unii au citit poate prea mult Jules Verne sau au vizionat prea mult Star Wars.
    Pe cand altii au vezut prea mult Intoarcerea lui Zorro…Babel !!! Hai ca asta-i tare…imi place si mie cum suna !!!

  • doktoru zice:

   Sa stii ca intr-un fel are dreptate calugarul ala grec dar cred ca a inteles gresit.Oricum sfintii de demult au zis ceva de mijlocul veacului al optulea si de sfarsitul lumii si banuiesc ca nu au gresit.Iar noi traim exact acele vremuri . Banuiesc ca ar trebui sa privim mai cu atentie.
   Pare interesanta cartea ,dar banuiesc ca nu se geseste pe net…cand o sa am bani o s-o cumpar si pe asta.

   • doktoru zice:

    Am mai multe carti pe Wishlist de cumparat de la Sophia,dar nu prea is bani acum…din pacate !!!

 2. doktoru zice:

  Am mai gasit ceva interesant tot pe site-ul ala rusesc desi copertele cartii sunt in greceste,nici eu nu stiu daca e de la rusi sau de la greci…m-am pierdut printre link-uri .Cica popa ala al lor ,parintele Maxim Varvaris,a mai scris cateva carti,dintre care una prin 2006 :Apocalipsa faradelegii.Uite niste mici extrase interesante :

  După cum știti, de Paști 2006, am lansat cartea mea umila „Antichrist a venit 1983, 2013” (700 de pagini și 1.000 de trimiteri), în care am scris și am spus în mod clar, categoric , fără nici o îndoială și fara nici o ezitare; În ciuda marii reacții generale și a neînțelegerilor care au aparut la declaratia mea că „omul fărădelegii și fiul pierzării”, Antihristul, s-a născut în 1983, el este deja prezent, și va începe să apară încet si timid in public în perioada 2012-2013, să se pregătească și să domine lumea incepand cu 2014-2015 pina prin 2018-2019 cand va fi a doua venire a Domnului nostru, în conformitate cu Scriptura și cum ne-au învațat Sfinții .

  De fapt, în 2011, prin harul lui Dumnezeu, el a scris o altă carte (600 pagini si peste 700 de referințe) în cauză, în special cu tema celei de a doua veniri a lui Hristos, dar de asemenea si despre Antihrist.Cartea se intituleaza „2018 sfarsitul lumii-A Doua Venire. ” Această carte spune exact aceleași lucruri cum spunea si prima carte, cu singura diferență că este aratata nu numai data, dar chiar și ora celei de a doua veniri, așa cum reiese din titlu. Și aceasta data si ora este miezul nopții dintre 25/26 martie 2018 din calendarul vechi care reprezinta 7/8 aprilie noul calendar fiind și o zi de sâmbătă spre duminică de Pasti.

  Sa sti ca in mare nu pare a zice prea rau popa asta,cred ca este grec pana la urma.Eu zic ca greseste la anul aparitiei si la faptul ca il considera pe antiHas uman.Eu zic ca acesta a aparut mai devreme de 1982/83 cum zice el in carte.Eu cred ca aia era prima jumatate a timpului lui.Apropos ,nu stiu daca ti-am zis,dar am citit ca exista pe vremuri printre Sf Parinti si pareri ca ultima saptamana a septimilor lui Daniel sa poata fi considerata ,doar ea,ca fiind o perioada de 70 de ani si cu referire de fapt la antihrist.Si Isaia are o prorocie cu 70 de ani.Chestia aia cu trei ani si jumatate nu prea pica bine.Este prea putin.Si chiar si sapte ani in total sunt putini pt o stapanire asa mare cum are antiHas-ul ingaduit de la Dumnezeu.Nici un imperiu nu a crescut in sapte ani ci a avut nevoie de ceva timp inainte.Pe cand cei 70 de ani par mai realisti.
  Stii de ce imparatiile din vremuri vechi erau numite fiare?Din cauza ca erau stapaniri necinstitoare de Dumnezeu si evident faceau numai lucruri naspa,dar Dumnezeu le ingaduia o perioada si le folosea iar apoi erau distruse din cauza ca se mandreau si se faleau increzandu-se in puterea lor si nevazand lucrul lui Dumnezeu care se facea cu ele.Nestiind de fapt ca ele erau biciul si ciocanul pedepsitor ale lui Dumnezeu.Iar una dintre imparatiile apuse de demult a fost si imparatia lui Israil.Care a inceput bine, cunoscand pe Dumnezeu,dar a sfarsit foarte rau devenind si si ea o fiara necinstitoare de Dumnezeu.
  Eu cred ca in Apocalipsa sunt descrise doua caderi ale Babilonului.Una mai veche si una viitoare.Asa are sens.Iar ingerul care binevestea Evanghelia zburand in mijlocul cerului parerea mea este ca era un Apostol,chiar Sf Petru ;pt ca el era responsabil in zona iudeilor.De aia asteapta unii si altii re-propovaduirea lumii in varianta ortodoxa ,zic unii-desi asteapta gresit.Dar nu ar mai fi cum a zis Iisus cum ca se va propovadui la toata lumea spre marturie.Caci propovaduirea a avut loc demult, acum a ramas marturisirea ei.Din propovaduirea ortodoxa a Apostolilor unii s-au despris iremediabil,treaba lor.
  PS-Am vazut si noul articol despre maestrul Jacob-o.Ce ai frate cu ei?Lasa-i in pace cu chip-urile lor.Pierzi vremea si trebuie sa te cobori la nivelul lor ca sa folosesti metodele lor de atac la persoana.Am scris si eu dar am vazut ca nu a raspuns cu nimic.O fi timid!!! Nu iti mai coborî standardele cu ei.Sunt fixati pe idee si gata,asta e.Pista-i falsa dar ei tot decoleaza de pe ea.

  • Am facut articolul pentru ca indivizii astia manipuleaza foarte mult si trebuie sa ma apar intr-un fel, mai ales ca umbla cu minciuni. Si nu sa ma apar eu, cat sa apar adevarata ortodoxie de pseudo-ortodoxia propavaduita de ei. Asta e ideea, nu am folosit atac la persoana (stilul lui), doar am aratat cum manipuleaza. De cand e cel mai mare dusman al sistemului si de cand si-a facut blog, ma tot manaca peste tot, fara ca eu sa-i fi facut nimic lui, cu toate ca aveam ce sa-i zic de mai de mult timp.

   Iar in ce priveste restul comentariului, ma cam feresc de profetiile astea pe ani (cu exceptia unora date de sfinti si consacrate de Biserica). Vezi tu, si noi ortodocsii am cazut in sectarism. Ne pasioneaza prea mult sa ghicim anul sau pecetea in loc sa avem o traire liturgica si unire cu Hristos prin care putem birui orice. E si motivul pentru care nu pot fi de acord cu anticipismul. Tot cautam pecetea nu si ortodoxia. Si asta se vede in manifestarile anticipistilor si in habarnismul lor cand vine vorba de credinta.

   Iar in ce tine de cartea lui Daniel, ma pregatesc sa citesc cate ceva ca sa pot sa-ti si raspund. Pana atunci, daca vrei sa te documentezi:

   http://ioanuscateol.wordpress.com/category/apocalipsa/

   • doktoru zice:

    Mi-a mai venit o idee.Gandeste-te la cei sase ingeri cu cupe ,de la Apocalipsa 16 ,cei pana in intermezzo-ul :Iata,vin ca un fur.,si incearca sa-i vizualizezi si pe cei Sase ingeri plus unul de la Iezechiel 9 care pedepsesc Ierusalimul din anii 70,si vei vedea prima cadere Babilonului.A doua cadere e ceea de la finish-ul lumii.Mai era o alta cadere ,mai veche,dar Ierusalimul atunci nu era ca Babilonul,si banuiesc ca a fost socotita separat…deci nu se pune.Raman la 2 caderi,cea a lui Nabucco nu se pune.
    Ce ma mai framanta mai e semnul lui Noe de la sfarsitul lumii.Adica restul cu oamenii care se marita,zidesc case,mananca,beau etc sunt lucruri normale nu semne .Mi-a trecut prin cap ca ar fi o referinta la aceea suta aceea de ani…si ma tot gandesc.
    Si referitor la profetiile pe ani,cum ziceai,au fost valabile pana acum nu demult.Adica doar la profetiile care le citesti in Biblie ma refer.Nu la tot felul de oameni care profetesc in stil protestant ,dupa ureche,ci luandu-ne dupa indicatiile Sf Parinti,atat cat se poate,adica cat au putut zice ei.
    Sf Pavel la Romani 11 a aratat cand se va mantui vechiul Israel,atunci cand vor intra toate neamurile.Iar Sf Andrei cel Nebun pt Hristos(si daca nu ma insel Sf Ioan Gura de Aur a zis primul de chestia asta) a aratat cum se va mantui vechiul Israel,adica vor fi regrupati la loc,nu ca vor scapa de iad.Iar evreii s-au tot regrupat din 48 incoace.Deci vremea neamurilor a trecut,caci evreii imparatesc.Deci din 48 nu numai ca este mult mai simplu sa intelegi din prorocii dar le si vezi mult mai clar.La asta ma refeream si cu ultima septime. Intradevar este de 70 de ani.

  • doktoru zice:

   Fii atent ca vreau sa-ti arat ceva.Stii ca ti-am zis ca sunt doua caderi ale Babilonului in Apocalipsa si nu ai crezut.Ma tot gandeam unde am mai vazut ceva similar si acum mi-am adus aminte.

   La Psalmul 97 Sf Parinti cum crezi ca au talcuit urmatorul verset :
   10. Râurile vor bate din palme, deodată, munţii se vor bucura de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.

   La partea finala de verset ma refer:vine,vine sa judece pamantul.Sper ca stii,daca nu iti traduc eu.Ei ,aici e partea interesanta .La Apocalipsa 14,versetul 8 in care ingerul anunta caderea Babilonului foloseste acelasi procedeu de repetitie ca in psalm ,nu ca sa se repete aiurea ci ca sa indice doua chestii distincte una fata de cealalta.

   Şi un al doilea înger a venit, zicând: A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul furiei desfrânării sale.

   Ei,ai inteles ?!!!
   PS-Daca-ti spun ca exista si cea de a treia cadere…pici pe spate !!!

   • doktoru zice:

    Am gasit ,tot la Sf Ambrozie al Milanului la Apocalipsa Comentar,ce am zis mai sus.Redam :
    Verset: 2
    „Şi a strigat cu glas puternic şi a zis: A căzut! A căzut Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor, închisoare tuturor duhurilor necurate, şi colivie tuturor păsărilor spurcate şi urîte”.
    Tîlcuire:
    Glasul puternic este învăţătura Evangheliei lui Hristos care strigă: A căzut Babilonul cel mare. însuşi Iisus a făcut să cadă Babilonul. A căzut prin propovăduirea Evangheliei care a ridicat mulţime de aleşi, căci prin credinţa în Hristos s-a făcut cetatea sfîntă care este (Hristos) Biserica. A căzut a doua oară, căci in ultimele zile va lua pedeapsă veşnică. „ A ajuns locaş demonilor”, închisoarea tuturor duhurilor celor necurate — demonii sînt duhurile necurate. A ajuns locaş, închisoare, — îngerii cei buni îi păzesc pe cei aleşi ca să nu mai păcătuiască şi să piară. La fel şi dracii îi păzesc pe necredincioşi ca nu cumva să facă ceva în afară de nedreptăţile lor şi aşa să se mîntuiască.
    Ce zici ,aveam dreptate,sau nu ?!!!

 3. doktoru zice:

  L-am citit si pe nea Usca,cam slabut mi se pare mie.Nu imi explica mai mult decat Sf Parinti pe care i-am citit deja,asa ca ce folos?Cat despre maestru …ma doare-n cot de parerea lui exact la fel cum mi se-ndoaie de cip.Eu nu caut nici o pecete,nu asta ma intereseaza.Dar de inteles ce scrie in toata Biblia ,in schimb pe mine ma intereseaza chiar foarte mult.Si vezi ca la Apocalipsa ai o problema in gasirea unor repere ale parerilor Sf Parinti,pt ca nu multi s-au incumetat sa scrie despre ea.Asa ca aici nu prea ai cum sa iti dai cu parerea personala peste zisele Sf Parinti.In plus noi avem si avantajul timpului si istoriei in care putem vedea cele ce s-au intamplat si ce corespunde Bibliei si Sf Parinti si nu prea are cine sa te blameze.In afara de noii teologi care au mai incercat in ultimul timp sa -si exprime parerile lor despre Apocalipsa.Dar marea lor majoritate doar repeta ca papagalii vechile scrieri si opinii in afara de putini care isi dau cu parerea si zic ca Papa este antiHasul sau UE este fiara si etc.Nici unul nu isi incearca istetimea in a corobora din Biblie unele chestii,pentru ca intradevar este munca multa si grea.Nu cred ca poti cadea in sectarism daca incerci sa deslusesti unele pasaje din Biblie cu ajutorul Sf Parinti si cu putina munca din capul tau.Totusi noi trebuie sa recunoastem si vremurile si sa fim isteti ca porumbeii,cum s-ar zice.
  Iar despre crestinism si crestini ce sa zic.Daca vrei sa incerci crestinismul unuia sau altuia arde-i 2/3 perechi de palme si vezi ce obraz iti mai intoarce.Nu zic sa-i dai foc la casa cu toti copii in ea doar ca sa auzi ca zice ca Iov :Domnul a dat,Domnul a luat.Cum a voit asa a si facut.Amin.Asta e doar pt avansati,pt restul merge prima varianta,care merge si pentru popi daca vrei the hard way.Daca vrei sa ii iei in mod easy way intreaba-i de biserica sora catolica.Daca o da la intors cum ca asa si pe dincolo in loc sa zica direct ,poti sa tragi apa dupa el fara regrete.
  Nu cred ca mai traim in perioada anticipismului.
  Iar te documentezi?Ca si la alea din urma te-ai tot documentat si nimic pana acum.Mai repede frate ,mai cu spor !!!

  • :)))…Ti-am zis, am avut o perioada aglomerata care se incheie pe la inceputul lui septembrie si atunci o sa am mai mult timp sa ma dedic lecturii. Pe langa asta au aparut si niste evenimente (stii care) si mi-au mutat atentia. Sper sa termin si cu ele ca sa ma pot concentra pe studiu.

   Cat despre intelegerea Bibliei, ca sa o poti intelege, pe langa comentariile Sfintilor Parinti, este nevoie si de lectura mai multor editii, si mai ales, a originalului grecesc. Din editiile romanesti sunt bune de cercetat editiile din 1914 sau 1688 (si nu numai).

   • doktoru zice:

    Salut ! Sper ca ti-a trecut perioada aglomerata…e inceputul lui septembrie!!! Si eu am fost plecat o vreme .
    Te agiti destul de mult cu respectivii si iti pierzi timpul,care zici ca este pe minus,si nu cred ca reusesti prea multe.Aia sunt ștanțați pe idee.
    Fii atent ce am gasit la Sf. Ambrozie al Milanului la Comentariu la Apocalipsa(ceva ce imi intareste o parte din studiile mele) :

    Verset: 3
    „Zicînd: Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă ce nu vom pecetlui, pe frunte, pe robii Dumnezeului nostru”.
    Tîlcuire:
    Strigarea lui Dumnezeu s-a făcut, căci înainte de venirea Sa, romanii au cucerit tot neamul omenesc şi s-a făcut pace prin toate oraşele lumii: „Răsări-va in zilele lui pacea şi dreptatea, cît va fi luna” (Ps. 71, 7), pînă cînd se va sparge sămînţa credinţei prin toate neamurile, şi cei ce se vor pecetlui cu semnul credinţei, sînt cei ce au fost orînduiţi pentru viaţa veşnică.

    Pe mine ma intereseaza exact ultima parte a talcuirii :

    …şi cei ce se vor pecetlui cu semnul credinţei…
    Aceasta este o parte foarte interesanta care se coroboreaza cu cuvantul paganesc,pagan,paganitate , cuvant care il regasim pe la cativa Sf.Parinti cand vorbesc despre antihaș si semnul lui,cuvant peste care absolut toti au trecut fffff rapid,nebagandu-l in seama…si de care eu am atras atentia de cateva ori dar degeaba.
    Asta este si pentru cei care o tin tare si in sus cu chip-ul lor rfid sex,sex,sex(asta este latina nu va ingrijorati !!!).
    Sper ca dupa pietism treci si la lucruri mai interesante si mai arzatoare si de actualitate si de ….ai prins ideea !!!

    PS-Asta este pentru unii care uita ca internetul este un spatiu virtual in care toti sunt necunoscuti intre ei,in general vorbind,si in care toti sunt egali intre ei .Eu unul nu o sa i-au pozitie de drepti in fata unuia care se semneaza,de exemplu, …Amiralul .Beep-ul meu ,nici ca as putea si nici ca as avea chef de asa ceva.Deci mai renuntati la ranguri ,unii care s-or simti cu țețe-ul pe caciula, si nu asteptati sa fiti tratati cu mai mult respect decat meritati.Respectul pa net se obtine din cuvintele asternute virtual, cu pana mouse-ului,pa server.

    PPS-Vream sa mai scriu si despre Templul lui Dumnezeu in care asteapta unii sa se instaleze antihaș-ul,dar mi-am dat seama ca citim carti diferite.La teologi ma refer,mai ales la aia de tip internaut.Astia citesc Harry Potter .Eu ma chinuiesc cu Sf.Apostol Pavel si cu celebrele lui Epistole.Acolo scrie ca :

    Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
    De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.

    …dar m-am razgandit si nu mai zic nimic,pt ca oricum lumea este setata doar pe 6,6,6 .

 4. doktoru zice:

  Stiu prietene !De aceea ma orientez dupa cea de la 1688 si inca una de la 1795.Nu ma apropii mai mult cu anii ca au fost multe editii de adaptare dupa evolutia limbii romanesti si am observat multe denaturari ale sensurilor cuvintelor ,si sa stii ca incurca rau.

 5. STOP RFID 666 zice:

  doktoru
  Problema pusa de tine e gresita. Cipul are CA COnsecinta manipularea si controlul, iar in final chiar schimbarea mintii. Si este un nou botez pentru ca ti-a inlocuit numele de la botez cu 666. Si ca sa nu zbiere nimeni ma refer numai la actele electronice, adica pasaport biometric, buletin, card de sanatate.

 6. Alexandru Iftime zice:

  Hazliu cum oameni care acuza pe altii de a fi sectari, protestanti etc. sustin “lepadarea inconstienta” si “schimbarea mintii” – adica abolirea liberului arbitru, care e dar de la Dumnezeu si nu poate fi abolit, dar nu este recunoscut de… unii protestanti!! De altfel, toata paranoia cu cipuri, 666 etc. de acolo vine si o (re)gasim bine-mersi la ei – vezi, d. ex., http://www.av1611.org/666/index.html pe un sit baptist (http://www.av1611.org/about.html pentru declaratia de a fi baptisti).

  • STOP RFID 666 zice:

   Alexandru
   Deci Sfintii Parinti care au vorbit impotriva cipurilor au fost influentati de protestanti. Nici nu stiu ce sa fac, sa rad sau sa plang.

   • preot-duhovnic zice:

    Mai 666, tu esti pe dinafara si din punct de vedere logic, si teologic si teleologic! Tu si Iacoboaie (si inca doi, trei crestini-tampon de tren, nu puteti intelege mai nimic din Adevar, pentru ca fara sa va dati seama nu-L agreati. Stati cuminti si mergeti de va spovediti, cereti sa vi se dea epitimie mare si vedeti-va de treaba. Daca nu aveti trimitere, cu ce putere vorbiti voi ? Romani X-15. Cu puterea protestantismului si neoprotestantismului? Nu mai dati din coate pe site-uri caci tot inafara Bisericii Adevarului sunteti!

   • pcmouse zice:

    „doi, trei crestini-tampon de tren”expresiile astea sunt invatate in gara?,

   • Oana Iftime zice:

    Nu, „sfinţii părinţi” sunt infailibili, sunt dumnezei după fire şi NU pot fi influenţaţi… Mai ales când au avut o educaţie formală şi informală desfăşurate într-o atmosferă dusă demult cu pluta, cea a României interbelice şi postbelice, caracterizată prin relativism şi ignoranţă în materie de credinţă şi prin materialism (cu care au fost mereu asociate, de-a lungul istoriei, spaimele, neortodoxe, privind sfârşitul lumii). A se vedea şi ce a scris Sf Mircea Vulcănescu, dacă tot a fost pomenit aici, despre societatea contemporană lui şi biserica locală, relativistă, ecumenistă şi pur şi simplu incredibil de stupidă. A se vedea şi memorialistica închisorilor, respectiv elementele (nu puţine) care arată în mod direct, de la ei înşişi, relativismul dogmatic al oamenilor din generaţiile cu pricina. Nu că ideile neortodoxe în materie de învăţătură de credinţă i-ar fi împiedicat pe unii dintre cei de atunci să fie mărturisitori şi mucenici (erau, totuşi, botezaţi ortodox şi se vede că nutreau astfel de convingeri nu din răutate, ci din neştiinţă). Dar nici nu este cazul să se ia de la ei tot ce au comentat şi să se ridice la rangul de predanie.

    Aici, însă, se revine la una dintre problemele majore comentate pe acest blog – raportarea păgânească, idolatră, la „marii duhovnici”. Fără a ne mai întreba dacă aceia chiar au fost cu toţii aşa de mari în toate precum îi vede un popor care nu de ieri, de azi, ci de mult (iarăşi, a se vedea sursele menţionate mai sus) nu mai are claritatea reperelor ortodoxe.

    În altă (sau aceeaşi) ordine de idei – tipic. La un articol împotriva practicii monstruoase a mirungerii ereticilor, în loc de botez, practică prin care se generează pseudo-ortodocși, dintre care unii ajung și pseudoclerici și nenorocesc şi pe alții, se comentează despre cipuri și despre „controlul minții”. Lumea reală nu ne interesează, SF-urile apocaliptice, în schimb… Pot conţine orice, de la prostia simplă până la erezie, pur şi simplu nu contează. Contează doar sentimentul propriei importanţe („sistemul” MĂ va urmări, căci doar sunt centrul universului!) şi iluzia „mărturisirii” împotriva… RFID.

    [Apropo, atenţie, căci v-aţi lepădat, deja, cumpărând cine ştie ce bucată de caşcaval – sistemul antifurt al magazinelor implică demult etichetarea RFID a mărfurilor (vezi, d.ex. o pagina de producator, la http://wellpoint.ro/category/solutii-porti-antifurt/etichete-antifurt/; ar mai fi şi alte exemple, dar… ajunge cu acest subiect absurd).]

    Sau, numai cipul din actele personale este o problemă? Păi, atunci de ce este ciparea câinelui lepădare de Hristos? (vezi Este ciparea cainelui Lepadare ? Da este LEPADARE de HRISTOS !!!, la http://pcmouseblog.wordpress.com/2014/07/29/este-ciparea-cainelui-lepadare-da-este-lepadare-de-hristos/).

    Se pare că acest sistem, ca toate protestantismele şi ereziile, în general, devine din ce în ce mai incoerent, pe măsură ce se dezvoltă. Mai întâi a fost pecetluirea, apoi s-a inventat pre-pecetluirea, mai întâi era lepădare ciparea actelor personale, apoi s-a ajuns şi la… lepădarea câinelui. Ce-o mai urma?? Dacă nu ar fi fost trist, ar fi putut fi comic, demn de un Caragiale eclezial.

   • :)))))…Stiu ca nu e comic, dar la ciparea cainelui – lepadare de Hristos e pur si simplu imposibil sa nu razi. Iar concluzia asta a tras-o eminentul teolog pisimaus…

    Lasand gluma la o parte, putem vedea tragismul situatiei, si mai ales cum cipul a devenit criteriul. A se vedea la Iacoboaie (si nu numai) cum indiferent de persoana si de ce zice persoana, el intreaba „dar despre cipuri ce parere are?”. Deci omul ala poate sa zica totul perfect ortodox, dar daca nu e anti-cip, e legat imediat pe rug. In acelasi timp pictura eretica si pietismul, dar si eclesiologia eretica pe care o prezinta Iacoboaie si altii nu mai intereseaza pe nimeni. Cipul si atat. Cipul asta este un fel de pecete, dar culmea, pentru cei „anti-cip” pentru ca a reusit sa mute toata atentia de la adevarata traire ortodoxa la „lupta anti-sistem” si pe alocuri a provocat deraieri grave de la credinta (anticipismul insasi fiind prin atitudine antipatristic) care evident, nu mai reprezinta lepadari.

    Ca sa nu mai spunem de „fratele” mai mare al acestor oameni, saccsiv, pentru care orice explicatie impotriva nebuniei anti-cip te transforma automat in „activist pro-cip”. Oamenii astia fie sunt certati cu dex-ul si nu stiu ce inseamna „activist”, fie au o problema legata de ipocrizie.

 7. Ana Elisabeta zice:

  :)) Eu tot n-am înţeles care e teoria lor, dacă pui cip câinelui se leapădă câinele de Hristos? (Nu că aş fi eu de acord cu implantarea cipurilor în animale.)

  Dar nu de asta am vrut să comentez, ci pentru că am găsit aici articolul pr. Matei Vulcănescu cu privire la necesitatea botezării ereticilor şi am vrut să atrag atenţia asupra lui.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s