Până unde merge ascultarea de mai mari – conform Sf. Nicodim Aghioritul.

Cuvântul 12

Unii se smintesc că nu ne încredinţăm de cele ce ni le spun şi îndeosebi de cele despre deasa împărtăşire şi aduc pentru apărarea lor trei mărturii: întâi, că sfintele canoane şi poruncile sunt sub puterea arhiereilor; al doilea, că noi nu trebuie să cercetăm pe arhierei, pe învăţători şi pe duhovnici pentru cele ce ni le spun, ci numai să ne supunem în toate cu simplitate; şi al treilea, aduc acel cuvânt apostolesc: “Ascultaţi pe mai marii voştri şi vă supuneţi lor”.

  Faţă de aceste trei părţi ale împotrivirii, noi nu avem nimic asemănător de spus, ca să nu producem cuiva turburare dar a tăcea cu totul fată de acestea, socotim că este vătămător pentru suflet. Deci să vedem ce zic sfinţii, ca să nu se plângă nimenea.
La cea dintâi răspunde Marele Vasile şi zice: “Dacă însuşi Domnul lisus, întru Care a binevoit să se odihnească Tatăl şi în care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii si ale cunoştinţei; dacă, zic, Acesta Care a primit toată stăpânirea şi judecata de la Dumnezeu şi Tatăl Său, zice că poruncă mi-a dat Tatăl Meu, ce să spun şi ce să grăiesc; si iarăşi: acelea pe care eu vi le grăesc, vi le spun întocmai neschimbate, aşa cum mi le-a spus Tatăl; şi dacă Duhul Sfânt nu grăieşte de la Sine, ci acelea pe care le aude pe acelea le şi spune, cu cât mai cuviincios şi mai sigur pentru mântuirea noastră este a gândi si a face aceasta. Adică a nu călca dumnezeieştile porunci, ci a ne supune lor cu respect.
Iar dumnezeiescul Gură de Aur din însăşi hirotonia arhiereilor dovedeşte că arhiereii sunt supuşi dumnezeeştilor canoane şi porunci, zicând: “Fiindcă arhiereul Legii vechi era căpetenie a poporului şi căpetenie fiind trebuia ca pe cap şă aibă şi puterea (deoarece stăpânirea care nu este supusă altei stăpânire mai înalte este nesuferită, de aceea are pe cap semnul stăpâniei, ca să se vadă că este sub lege); deci porunceşte Legea ca arhiereul să nu aibă capul descoperit, ci acoperit, pentru ca să înveţe capul poporului că are o stăpânire şi mai mare.
De aceea şi în legea Harului când se hirotonesc arhiereii se pune Sfânta Evanghelie pe capul lor, pentru ca să înveţe arhiereul care este hirotonit că primeşte pe capul lui Tiara (mitra) cea adevărată a Evangheliei, adică autoritatea şi ca să mai înveţe că deşi el este cap al tuturor, totuşi este supus legilor Evangheliei, că el, care stăpâneşte peste toţi, este stăpânit de legi; că el legiueşte pentru toţi, dar este stăpânit de lege. De aceea şi viteazul şi sfântul Mucenic Ignatie scrie o epistolă către un arhiereu zicând: Nimic să nu se facă fără părerea ta; iar tu să nu faci nici un lucru fără părerea şi porunca lui Dumnezeu. Deci a avea arhiereul Evanghelia pe capul lui, este semn că se găseşte sub stăpânire.
La mărturia a doua pe care o aduc, ca adică să nu cercetăm noi pe arhierei, pe învăţători şi pe duhovnici, ci să-i ascultăm întru toate, răspunde Marele Vasilie zicând că “propoveduitorul cuvântului, fie el învăţător, fie Arhiereu, trebuie cu multă luare aminte şi cu multă cercare şi cu scop plăcut lui Dumnezeu să spună totdeauna cuvântul şi să facă tot lucrul, ca unul care trebuie să fie cercat prin cuvânt şi prin faptă şi de către supuşii lui.
Si iarăşi: Se cuvine ascultătorilor, care sunt învăţaţi în Scripturi, să cerce cu dreaptă socoteală, acelea pe care le zic dascălii şi câte sunt de acord cu Scripturile să le primească, iar pe cele care nu sunt să le lepede, iar de cei care stăruie în aceste învăţături să depărteze şi mai mult. Si iarăşi, în altă parte zice: Se cuvine ca celor ce au multă cunoştinţă în Scripturi să cunoască pe sfinţi din roadele Duhului Sfânt şi din darurile pe care le au. Si pe cei ce au aceste daruri să-i primească, iar de cei care nu le au să se depărteze. Si iarăşi zice: Nu se cade ca omul să se lase răpit, aşa simplu şi cum s-ar întâmpla de cătră cei ce făţărnicesc adevărul, fără să cerceteze; ci să cunoască pe fiecare după felul învăţăturii şi după oglinda dumnezeieştilor Scripturi. Si iarăşi, se cuvine ca tot cuvântul şi tot lucrul să fie încredinţat şi adeverit cu mărturia de Dumnezeu Insuflatelor Scripturi, ca să le cunoască cei buni şi să se ruşineze cei răi.
La a treia parte a împotrivirii răspunde dumnezeescul Gură de Aur zicând: “Rău lucru este pretutindenea a nu avea cineva stăpân şi cap, ci pricină a multor nenorociri şi început a toată neorânduiala şi turburarea; totuşi nu-i mai mic răul ca cei supuşi să nu se supună stăpânitorului. Dar ar putea spune cineva că se află şi un al treilea rău, când întâistătătorul şi conducătorul s-ar întâmpla să fie rău. Ci eu ştiu că acesta nu este un mic rău, ci mult mai rău decât a nu avea cineva deloc stăpân. Că e mai bine să nu fii condus de cineva decât să fii condus de un stăpân râu. Fiindcă cine nu are un conducător peste el de multe ori se izbăveşte şi de multe ori se primejdueşte; dar cine are întâi-stătător rău, totdeauna se va primejdui, căzând în gropi şi în prăpăstii. Cum dar zice: Ascultaţi pe mai marii voştri şi vă supuneţi lor?
Pricina pentru care Pavel a zis aşa este următoarea. Pentru ca mai înainte a zis despre conducători, aceste laude: “văzând bunele roade ale vieţii lor virtuoase şi împreună petrecerea lor urmaţi-le credinţa”; apoi după ce i-a arătat că sunt drepţi întru toate, a zis: “ascultaţi pe mai marii şi întâistătătorii voştri şi vă supuneţi lor”.
Dar îmi răspundeţi: dacă acela este rău si nu ne supunem, ce se întâmplă? Si în ce spui că este rău întâistătătorul tău? Dacă este greşit în credinţă, fugi de dânsul şi-l părăseşte, nu numai dacă este om, ci si înger din cer dacă ar fi; iar dacă este greşit în viaţa şi faptele lui, nu lua aminte. Această pildă nu o spun dela mine, ci din Sfânta Scriptură. Ci ascultă pe Hristos, care zice: Pe scaunul de învăţătură a Legii au şezut cărturarii şi fariseii; după ce a zis mai înainte multe rele despre ci, atunci a zis: Pe scaunul Legii au şezut. Aşa dar, câte vă vor zice din Lege să faceţi, faceţi-le, dar lucrurile lor rele să nu le faceţi. Ca şi cum ar zice: au vrednicia ca să înveţe, dar au şi viaţă necurată. Voi însă care auziţi, nu luaţi aminte la viaţa lor, ci la cuvintele lor, căci din viaţa lor nimeni nu se poate vătăma. Din ce pricină? Fiindcă sunt cunoscute tuturor şi fiindcă nici acesta care învaţă, oricât de viclean şi păcătos ar fi, nu poate niciodată să înveţe pe oameni să facă cele rele.
Iar credinţa şi învăţăturile cele rele pe care le are, nici nu sunt cunoscute de toţi şi nici nu încetează a le face. De aceea şi porunca pe care a dat-o Domnul: nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi, se referă la viaţă şi nu la dogmele credinţei.
Si iarăşi îmi spui în altă parte: dar cutare şi cutare om, blândul acela, sfinţitul acela, prea înţeleptul acela face aşa şi aşa. Omule, nu-mi spune mie despre acest prea blând, prea înţelept, evlavios sau sfinţit, ci dacă vrei spune că este Petru sau Pavel sau înger din cer. Chiar dacă sunt aşa de mari sfinţi, eu nu mă grijesc de vrednicia feţelor; deoarece eu nu citesc lege şi poruncă de rob, ci lege împărătească. Iar când se citesc scrisori împărăteşti, toată vrednicia robilor să înceteze. De ce îmi aduci de faţă pe cutare şi pe cutare? Dumnezeu nu te va judeca după lenea slugilor celor împreună cu tine, ci după porunca dumnezeieştilor sale legi. Am poruncit, îţi va zice în ziua Judecăţii; trebuia să te supui poruncii Mele şi nu să pui înainte pe unul sau pe altul şi să cercetezi răutăţile altora.
Dacă şi marele împărat David a căzut într’un păcat, oare tu nu te temi ca să nu cazi? Cu adevărat este mare primejdie. De aceea se cuvine să luăm aminte. Si nu numai virtuţile sfinţilor să le imităm, ci dacă şi lor, ca nişte oameni, li s-a întâmplat vreo nepăsare sau călcare a legii, noi trebue să ne ferim de ele, deoarece nu vom fi judecaţi de cei împreună cu noi slujitori, ci de Stăpânul şi Dumnezeul nostru, Căruia îi vom da seamă pentru toate cuvintele şi faptele noastre.
Si sfinţii la fel grăesc. Ci noi, fraţilor, fiindcă la pace ne-a chemat pe noi Domnul, trebuie să ne supunem şi arhiereilor şi duhovnicilor şi dascălilor noştri, pentru vrednicia pe care o au dela Dumnezeu. Iar dacă cineva dintr’înşii ar face ceva fără dreaptă judecată sau ne-ar împiedeca de a face vreun lucru plăcut lui Dumnezeu, noi să nu încetăm a-i cere şi a-l ruga, până-când îl vom convinge ca să se facă voia lui Dumnezeu, pentru-ca să domnească pacea între noi să stăpânească unirea şi înţelegerea, ca să fie dragoste între păstori şi oi, între arhierei şi creştini, între clerici şi mireni, între întâistătători şi supuşi; ca să fie departe de noi smintelele, turburările, schismele, despărţirile. Deoarece acestea sunt stricătoare a sufletelor noastre, a caselor, a bisericilor şi a toată obşteasca petrecere. In scurt ca să fim toţi un trup şi un duh, toţi cu o singură nădejde, cum am şi fost chiemaţi, ca şi Dumnezeul păcii să fie cu noi.

Sursa: Pelerin Ortodox via Dogmatica Empirica

Vezi si:

Ispita “zeificarii” marilor duhovnici.

Tot pe tema zeificarii duhovnicilor si a refuzului unor ortodocsi de a urma teologia Sfintilor Parinti, preferand miturile moderne.

Cazul parintelui Arsenie Boca, sau cum oamenii vor altceva decat pe Hristos

Replica la articolul “PRIGONIT ȘI DUPĂ TRECEREA LA CELE VEȘNICE – PĂRINTELE ARSENIE BOCA – Radu Iacoboaie, 6 august 2014, sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului”

Ortodoxia sentimentala sau Ortodoxia patristica?

Ortodoxia dupa ureche loveste din nou. Replica la articolul “SCHISMATICII SUNT CEI CARE S-AU LEPĂDAT DE HRISTOS! – Radu Iacoboaie, 26 august 2014″

 

Acest articol a fost publicat în Ortodoxie, Pietismul in Romania, Ruperea comuniunii cu ereticii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

35 de răspunsuri la Până unde merge ascultarea de mai mari – conform Sf. Nicodim Aghioritul.

 1. anonim zice:

  anatema tie diavole andrei dinu.teologul arhicon al iadului.pocaieste-te diavol spurcat si hulitor.

  • Extraordinar pisimaus. Macar nu esti suficient de inteligent sa pui alta adresa de mail, daca tot te semnezi „anonim”. Eu nu te anatemizez, desi voi chiar spuneti erezii, dar stati linistiti, cu masura cu care judecati voi, cu aceeasi vi se va masura si voua si mai ales, calomniile voastre impotriva mea o sa le intoarca negresit Dumnezeu impotriva voastra.

   Si o anatema pe care mi-ai dat-o pe saccsiv nu e suficienta? :-). Ca sa nu mai zic de anatemizarile in anonimat, ca na, noi suntem marturisitori si vrem sa castigam suflete…dar in anonimat si eventual spurcand oamenii.

   • anonim zice:

    blestematule ne vedem la judecata de apoi …cand o sa il vezi in dreapta lui HRISTOS PE SFANTUL PARINTE ARSENIE BOCA ce o sa mai poti spune atunci?pocaieste-te drace.cat mai este timp…

   • Sa inteleg ca tu deja l-ai vazut pe parintele Arsenie Boca in dreapta lui Hristos? Ai fost si tu ridicat cu trupul la cer pisimaus? Cumva din al treilea cer ne scrii acum? Si apropo, pictura de la Draganescu tot eretica se cheama.

   • anonim zice:

    stii tu ca e eretica..vai de capu” tau..te iei de SFINTII LUI DUMNEZEU!!!de ce nu te rogi desteptu” lu peste ca sa ti se descopere!!!ce usor e sa vorbiti din spatele la pc..daca aveti curaj veniti cu mine la SFANTUL ILIE LACATUSU poate scoate dracii aia teologi din voi..dar nu aveti curaj sa iesiti din barlog ..la fel si bre marean tudor popa norvegia..sta si huleste din spatele pc in loc sa se miste din loc..gata.mai vb cand te pocaiesti(nu in sens sectar)adios.

   • Cu toate ca in principiu tu nu meriti sa discute cineva cu tine, totusi nu pot sa nu remarc cat de mult dispretuiti voi adevarata invatatura a Bisericii. Cum adica de unde stiu ca e eretica? Sfintii Parinti nu ne-au lasat o erminie a picturii? Nu aveam canoane ortodoxe privind pictura? Francisc de Assisi (unul din cei mai mari inselati dupa Sfantul Ignatie Briancianinov) ce cauta picatat acolo? Dar arianul Ulfila? Eu ti-as recomanda tie sa mergi la Sfantul Ilie Lacatusu, sa scoata dracii pietisti din voi, ca sunteti eretici intr-un mod cat se poate de evident.

    ce usor e sa vorbiti din spatele la pc.

    E ca si cum un anonim nici nu m-a anatemizat mai devreme din spatele unui pc. Esti ceva mai simpatic decat un clovn draga pisimaus. Un clovn care e si certat cu gramatica.

   • doktoru zice:

    Lasa-l mai ,ca asta este ala cu cainele chip-ulizat!!!Atata poate el,ce sa-i faci?!
    Dar vezi ca totusi imprastie peste tot cu anatheme,si asta nu e prea bine.Zici ca el este un sinod intreg.Tu ai vrea ca unul ca asta sa aiba prea multa intelighenta?!!!

   • Ne mai distram si noi. Oricum degeaba le explici logic o treaba. Din pacate pietismul si bigotismul, ca erezii, distrug la fel de rau ca ecumenismul. Dovada atitudinea lui pisimaus (care nu e singulara).

 2. Ana Elisabeta zice:

  Iata ce zice Sf. Ioan Gura de Aur despre anateme:

  http://www.ioanguradeaur.ro/426/despre-anatema/

  Se refera exact la acest fenomen al anatemelor proclamate de persoane particulare.

  Nu se refera, bineinteles, la acele anateme asupra ereziilor si asupra unor ereziarhi recunoscuti ca Arie sau ca Wulfila, si pe care le proclama sfintele sinoade. Noi ca persoane particulare putem cel mult sa atragem atentia cuiva ca se plaseaza sub o asemenea anatema care a fost deja proclamata, bineinteles cu argumente (ce ne face sa credem ca acea persoana imbratiseaza credinte si conceptii eretice?) si cu scop de invatatura, spre mantuirea acelei persoane.

  • Frumos ca incercati sa aduceti lumina, dar unii care se fac ca nu vad pictura eretica de la Draganescu, or se faca in continuare ca nu vad nici alte lucruri esentiale.

   Pisimaus este caz concret de tulburari mistice, tulburari care au la baza lipsa de catehizare, pietismul, si nu in ultimul rand autosuficienta. Toate acestea s-au metarmofozat si intr-un fanatism irational: in momentul in care raman fara argumente sau daca le dovedesti reaua-credinta, din rautate fanatica reactioneaza cum a facut-o mai sus: anateme, calomnii etc. Au preluat cateva idei de la diversi oameni sau duhovnic, le-au considerat primite „direct de la Duhul Sfant” si asta este motivul pentru care sunt agresivi.

   Si ca sa nu apara „mucenici” pe aici care or sa vada cuvantul „fanatic” si deja or sa se simta „binecuvantati” ca eu, „nemernicul” utilizez astfel de cuvinte ca sa-i „prigonesc”: cand ti se raspunde la argumente clare cu apelativul „fanatic” nu e totuna ca atunci cand esti facut fanatic cu argumente ca raspuns la lipsa de argumente si la apelative calomnioase aruncate in numele unor idei false. Fanatismul chiar e o stare si daca privim cu atentie la cazuri gen „pcmouse”, vom vedea simptomele.

   • Ana Elisabeta zice:

    Da, am vazut deja cum se manifesta. Pictura de la Draganescu, in general, starneste un entuziasm patimas non-ortodox in unii pentru care parintele Arsenie Boca atarna mai greu decat Sinodul I Ecumenic de la Niceea care a condamnat arianismul si decat Sinodul VIII Ecumenic de la Constantinopol (anii 879-880) care a condamnat ereziile papiste ale adaosului Filioque la Simbolul credintei si ale primatului papal. Si sunt si alte probleme care starnesc reactii similare.
    Ma mir ca nu l-au “anatematizat” direct pe Sf. Nicodim, care intre altele a avut alta opinie decat parintele Cleopa in ce priveste frecventa impartasirii cu Sfintele Taine.

 3. doktoru zice:

  Sunt indoctrinati de pe site-ul celalalt ,de can-can,care este plin de link-uri aiurea mondene,iar de ortodoxie se vorbeste doar daca are legatura cu chip-urile protestante.De acolo vin cu ideile de prigoana,de alergari prin munti,echipati cu bete de ski si un bricegut.Ei sunt noii mucenici(virtuali,evident), daca nu stiai;ei isi dau sfaturi proaste unii altora si se smeresc unul pe altul ,virtual…on the line!!!
  Eu zic ca daca chip-ismul asta al lor nu degenereaza in plecarea lor prin alte secte,se mantuiesc si ei.Problema asta a chip-ului este o pista falsa in care au picat gramezi de popi si monahi.Cum sa le ceri mirenilor sa nu pice si ei in aceiasi capcana; ei care nici macar nu sunt pregatiti in teoria crestinismului si nici nu cred ca au citit Biblia macar odata cap-coada.
  Astia sunt,cu astia defilam !!!Cum zicea Sf Pavel:au ravna ,dar isi stabilesc singuri dreptatea lor.

  • Ana Elisabeta zice:

   Deh… Asta e internetul, cu bune si cu rele.

   Sigur ca se pot mantui, numai sa vrea. Si sa stie ce inseamna mantuire, ca unii lasa impresia ca pentru ei mantuirea e un fel de premiu pe care il primesc daca nu primesc cipuri, carduri si alte „peceti”. Asta cam miroase a pelagianism, sau nici macar, pentru ca pelagianismul presupunea mantuirea doar prin faptele bune, fara ajutorul harului dumnezeiesc si fara a avea dreapta credinta. Anticipismul vad ca e (cvasi)adogmatic, dar precum vad principala virtute pe care o promoveaza este respingerea cipurilor. Sau distrugerea lor, cu cat mai spectaculoasa cu atat mai bine: le dau foc, le prajesc la microunde…

   • Dinu Pescaru zice:

    Ana Elisabeta si Theologie Patristica

    Ana Elisabeta ,

    “Preotesa” din varful piramidei

    Ironia ti-e foarte f.f subtire (fina) si se pare ca nu poti sa te smeresti si sa vezi, si sa simti – dupa cele afirmate mai sus – ca nu tii locu pe aici si ca provocii tulburare.(se pare ca o faci intentionat)

    Insist a fi cenzurata si o recomand tuturor!!!

    Cum poti tu Ana Elisabeta, sa te indentifici cu „magaritarele lui Hristos” chiar nu tie rusine?

    Ai afirmat in ultima postare ca:

    „Stimate domn,
    Mare dreptate aveti. Timpul folosit scriind comentarii ca raspuns la toate bazaconiile este un timp rau folosit. De altfel Mantuitorul Insusi spune: “Nu daţi cele sfinte câinilor, nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.” (Matei 7, 6)
    Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugaciunile Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi!”

    In introducerea si finalul textului faci apel la smerenie, dar tratarea subiectului o faci cu ironie fina.

    Dar ce toate „sfaturile”, recomandarile si diriguirile tale sunt margaritare? Dar cine esti tu Hristos? Mai fato multa mandrie zace in tine. Nai Duh Patristic. Te promovezi pe tine si nu pe Hristos.

    Atentie Theologie Patristica!!!

    Ti-am mai spus daca erai blanda si smerita m-as fi bucurat de randurile scrise de tine. Dar orgoliul din tine te face sa te asemeni cu Margaritarele lui Hristos.
    Pai dai posibil Theologie Patristica sa postati asa ceva?

    Ana Elisabeta, tu stii la ce se refera “Nu daţi cele sfinte câinilor, nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.” (Matei 7, 6)

    Cele sfinte sunt: Impartasania(Trupul si Sangele Domnului),
    Moastele Sfintilor, Sfanta Aghiasam, Prescura, Anafura, Sfantul ulei de la Sfantul Maslu, Uleiul din Candele. Da ce, parerile tale au devenit „sfintele” amintite mai sus? Margaritare?

    Fratilor vedeti ca sunteti inselati de Ana Elisabeta. Stimati cititori, nu cititi mesajele ei (iar daca le-ati citit deja, spalati-va repede pe creier, ca sa uitati ce ati citit), sunteti in pericol, Ana Elisabeta este in inselare! Si se ia.
    Astfel de oameni reusec sa va indeparteze de la Adevar

    Tologie Patristica, cu acelesi ganduri a inceput de spre Pr Guvalis si a spus ca-i pamflet, dar acum ca se indentifica cu margaritarele lui Hristos oare tot pamflet este.
    Vedeti unde poate sa ajunga un pamfletar, la ironia fina de a crede ca propriile sfaturi sunt margaritare. Sa se promoveze pe sine si nu pe Hristos.

    Repet. Theologie Patristica precizez, respecte pentru blogul acesta. Dar exista o vorba in popor ”spune-mi ce prieteni ai ca sa-ti pun cine iesti” .

    Tandemul Ana Elisabeta si Theologie Patristica la fiecare comentator mi se pare ca sunteti inteslei, ori va place acest joc de a provoca cititorii. Se pare ca scopul dorit de Dvs. nu isi atinge scopul.
    Impreuna nu reusiti sa ajungeti la o dezvoltarea subiectelor si la rezolvarea lor pentru ca „preoteasa” din varful piramidei se promoveaza pe sine.
    Si au spus-o si altii, dupa cum confirma chiar ea „Si sunt ortodoxa fratilor, de cate ori trebuie sa precizez?” Deci vorba suna fapta tuna!!!

    Ana Elisabeta ,

    Spovesdeste-te, impartaseste-te (ca sa stii care sunt margaritarele) Roaga-te pt cei pe care vrei sa-i ajuti. Nu te poromova pe tine. Maritate, fa copii multi, iubeste-ti sotul nu fa pamflete si vorbi cu ironie fina. Citeste Vietile Sfintilor si nu mai sta pe net ca sa oferi maragaritare ca nu esti tu asa de „bogata”.

    Trebuie sa muncesti ca sa devii bogata si ortodoxa!

    Cenzurati-o sa se poata marita!

    DOAMNE AJUTA!

   • Dinu Pescariu

    Cu tot respectul, dar am senzatia ca asta e o disputa personala. Sau mai pe romaneste, ti-e picat pe Ana Elisabeta. Spun asta pentru ca de la bun inceput ai facut confuzie in legatura cu ce spune ea si dupa ce s-a dovedit ca e confuzie, totusi continui! Nu am de gand sa o cenzurez, din simplul motiv ca nu spune nimic gresit si nici nu apeleaza la atacuri la persoana. O ironie e totusi mai buna decat anatemele si calomniile pe care unii mi le pun mie in cap.

   • Ana Elisabeta zice:

    Stimate domn „Dinu Pescaru”,

    Dupa cum vad, va preocupa mult mantuirea mea, drept care am o propunere: mergeti pe blogul parintelui Matei Vulcanescu si explicati-i ingrijorarile dumneavoastra cu privire la starea mea de inselare. Daca reusiti sa-l convingeti ca aveti dreptate, poate sa ia legatura cu duhovnicul meu, ca sunt prieteni.

    Si ca sa va lamuresc: nici prin gand nu mi-a trecut ca sunt eu margaritarele. De altfel, asa o interpretare merge in raspar fata de intelesul textului. Cand cititi: „nu aruncati margaritarele voastre inaintea porcilor, ca nu cumva sa se intoarca si sa va sfasie si pe voi”, intelegeti cumva ca este o identitate de inteles intre „voi” si „margaritarele voastre”? Sper ca nu. Si ca sa va lamuresc, prin margaritare am inteles in cazul de fata invatatura de credinta. A prezenta porcilor invatatura de credinta are tot felul de efecte, sa spunem, interesante.

    Mantuire!

    P.s. Pe parintele M.v. il gasiti aici:

    http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/

 4. Ana Elisabeta zice:

  Andrei, tu nu vezi ca n-ai cui sa te adresezi? Te adresezi unei persoane care citeste toate bazaconiile postate de colectivul „Almanahului Anticipatia” si concluzia lui e ca trebuie sa ma cenzurezi pe mine. Te adresezi unei persoane care, fara macar sa ma cunoasca, imi da sfaturi de viata personala si duhovniceasca de parca ar cunoaste prin descoperire dumnezeiasca voia lui Dumnezeu cu privire la viata si mantuirea mea. Si, in sfarsit, te adresezi unei persoane care isi tine monologul fara sa lase eventualele contraargumente sa i-l intrerupa.

  • Pai asta nu am inteles nici eu. Care e treaba? Nu i-a vazut pe Iacoboaie sau pe pisimaus? Plus ca mi se pare mult prea agresiv, mai ales dupa ce a facut o confuzie stupida. Si cu toate ca a facut o confuzie stupida, vad ca persista! Dar apropo de cenzura, totusi va fi cineva cenzurat dintre dvs. si dumnealui intr-un final. Si ca sa ducem ghicitoarea pana la capat, este vorba de cel care nu vorbeste la subiect si i s-a pus pata pe cineva intr-un mod ciudat. Din pacate se discuta prea putin la subiect si chiar nu mai am chef sa moderez calomnii si teorii ale conspiratiei.

   • Ana Elisabeta zice:

    Poate nu e cazul sa cautam logica acolo unde este doar confuzie. Impresia mea e ca prietenul nostru nu este foarte subtil. El este de acord cu oricine este intr-un fel sau altul anti-cip, de la Andrei Dinu la pisimaus, si este in dezacord cu oricine indrazneste sa spuna ca nu este anti-cip, adica eu. Iar argumentele aduse sunt si ele la fel de subtile.
    Nu ma bag in decizii individuale, dar cu siguranta politica anti-calomnii e una buna.

 5. Daniel Macovei zice:

  Ascultam de duhovnicii nostrii pana la pacat si erezie.
  Mai ascultam de duhovnicul nostru cand ne pune la incercare?

 6. Daniel Macovei zice:

  Da.

 7. STOP RFID zice:

  doktoru

  Ratacitule e bine sa duci cainele la implant cu rfid?

 8. doktoru zice:

  S-a facut nea Iacoboaie de cacao pe celalalt blog unde posta toate aberatiile posibile si nimeni nu s-a prins cat de retard era.Acum a facut-o de oaie rau…o sustine pe Nutzy,spaima …Tzutzy, cunoscuta si sub pseudo-name-ul de Elena Udrea(aka Uda si Rea).Si o sustine la prezidentiale.A zis ca ar fi buna.Ce e drept nici nu a precizat la ce(Base stieeee!!!).
  Dar cu chestia asta a intrat adanc in rahat.Si nu in d-ala turcesc.I-au sarit toti in cap si el zice ca nu crede .Nu crede ca e prost.Adica toti iti zic ca esti prost prietene si tu nu ii asculti.Asculta opinia majoritatii.Doar e democratie,nu ?!!!

  • Acolo duce mandria de a te crede eroul Ortodoxiei si al „pamantului romanesc si sfant”. Eu as comenta insa despre ereziile pe care le spune el. Pe cine sustine el din punct de vedere politic nu ma intereseaza catusi de putin. Chiar astept sa vad reactii impotriva lui pentru erezii, nu pentru Nutzi Udrea. Oricum toti politicienii sunt varza si nu merita o ceapa degerata. Solutia e o noua revolutie. Ne imbatam cu apa rece daca credem ca un candidat merita vreun vot.

   • Ana Elisabeta zice:

    Poate in felul asta isi da omul seama ca nu e infailibil, ca mai poate si gresi. Inteleg totusi ca inca nu s-a intamplat.
    Apropo: zilele trecute am postat un comentariu pe “graiul ortodox” ca sa pot sa ma abonez. Azi am intrat din nou ca sa pun linkul intr-un e-mail cu privire la o conferinta (articolul si conferinta au acelasi subiect, Ortodoxia si artele martiale — pr. Mihai Andrei Aldea). Si ce sa vedeti, a-tot-vigilentul domn Iacoboaie raspunsese: “Ana Elisabeta, o bună amică a activistului pro cipuri Andrei Dinu…”
    Iar eu am raspuns asa: “Da, daca l-am intalnit pe Andrei Dinu in viata reala se cheama suntem buni amici, iar daca Andrei Dinu lupta contra teoriilor fantasmagorice si iresponsabile care identifica cipul din carduri cu semnul antihristului, se cheama ca e activist pro cip. Luati masuri sa se starpeasca vrabiile, domnule Iacoboaie, ca si ele sunt activisti pro cip (ba chiar cip cirip, o tehnologie superioara!) la fel de mult ca Andrei Dinu.” (Comentariul meu inca n-a aparut.)
    http://graiulortodox.wordpress.com/2014/10/02/ortodoxie-si-arte-martiale-interviu-cu-pr-mihai-andrei-aldea-care-indeamna-la-practicarea-artelor-martiale-trebuie-sa-fim-samuraii-lui-hristos/

   • E obsedat saracutul de el. Peste tot mi-a postat numele si m-a balacarit. Dar i-am spus mereu ca aceste calomnii o sa le intoarca Dumnezeu impotriva lui negresit. Ceea ce se intampla in prezent. Dupa acvila ortodoxa pana si tatuca saccsiv&prietenii i-au taxat aiureala si nebunia. Si decat sa fiu eretic (cum de altfel este Iacoboaie prin prostiile pelagianiste si pietiste pe care le spune, si nu numai acestea) mai bine sunt „activist” pro-cip. Desigur, acesti oameni fiind maniaci, considera ca refuzul de a crede cipul pecetea lui antihrist ma face automat „activist” (asta daca ei chiar stiu sensul corect al cuvantului). Dar vorba aia: idei putine si toate fixe.

    In trecut, si apologeticum l-a taxat pe Iacoboaie, pentru ca individul, in acelasi exces de atot-stiinta, considera gresita formula „Hristos-Dumnezeu”(!!!). Asta ca sa intelegem mai bine gradul de nebunie la care s-a ajuns. Ce conteaza ca sunt eretic, cat timp sunt anticipist.

    Cat despre Graiul Ortodox, daca va continua sa-si asocieze imaginea cu noii patromahi, ma va dezamagi din ce in ce mai rau.

   • Ana Elisabeta zice:

    Sunt convinsa ca „Graiul ortodox” nu stie ce-i poate pielea domnului Iacoboaie. E o persoana cu cele mai bune intentii, nu s-ar asocia cu asa ceva.

   • Sper din tot sufletul. Iubesc acel blog nu de ieri, de azi, ci de cativa ani buni! Dar il tot vad comentand in ultima perioada pe la Iacoboaie si Vieru si asta mi se pare cel putin dubios. Dat fiind ca majoritatea articolelor de pe GO sunt traduceri de la Orthodox Typos, presupun ca stie ca IPS Serafim de Pireu sau Parintele Theodoros Zisis nu vad cu ochi buni atitudinile astea de rascoala apocaliptica. De asemenea sper ca vede ce monstri a creat toata tevatura asta (pisimaus, Iacoboaie etc.). Daca astfel de oameni a creat anticipismul apocaliptic, poate ar trebui sa se intrebe GO ce duh are aceasta miscare. Si mai stiu si ca are respect fata de Parintele Matei Vulcanescu. Poate nu ar fi rau sa se mai consulte cu sfintia sa referitor la aceste aspecte.

   • Ana Elisabeta zice:

    Update: raspunsul meu a aparut.

 9. aspiratorul din strana zice:

  ” Se vor face scurti la stat ca dracii, fiindca firea dracilor este scurta si rotunda. Ca firea dracilor cu a oamenilor rai se va uni la scurtimea varstei si pana la cinci palme inaltimea lor. Si se vor face oamenii mai vicleni decat dracii, fiindca dracii n-au trup ca sa curveasca si sa ucida, ci numai ganditor indeamna pe oameni. ” Proorociile sa nu le dispretuiti . Cei care nu stiu sa impace toate proorocille sunt sectantii saccsivieri care cenzureaza comentariile si perfid care cheama si scrie in fiecare zi numele ( numar ) lui antihristu’ . Ei nu au cum sa se roage cu rugaciunea mintii daca stau aproape non stop cu ochii in monitor deci sunt inselati dupa cum singuri ziceau . Ca sa se implineasca multe alte proorocii vor mai trece peste 500 ani pana la aparitia fiarelor . Cine are frica de codul de bare sa nu manance si sa bea nici produsele alimentare insemnate iar cine are tot felul de acte cu cip sa inteleaga slabiciunea fricosilor ca doar nu se vor certa de acum inainte pentru 5 secole . Undeva pe internet scrie ca Apologeticum s-a insurat dupa ce a fost dat afara din manastire , se vede clar cine sunt intrusii . Stop Rfid crede ca antihristu’ e periculos dar nu e in stare sa-si puna la punct sistemul informatic si accesoriile necesare pentru cardurile de sanatate .

 10. Pingback: Despre ascultare in invatatura ortodoxa (1) | Ortodoxie Traditionalista si Teologie Patristica

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s