MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI

iisus-hristos-invatator-1

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Toți cei care am fost botezați în Biserica Ortodoxă suntem membri deplini ai Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, adică a Trupului lui Hristos. Prin Taina Sfântului Mir am primit Pecetea Darului Duhului Sfânt și prin Sfânta Împărtașanie cu Trupul și Sângele lui Hristos ne unim cu El, devenind mădulare ale Trupului lui Hristos.

În această calitate de mădulare ale Bisericii lui Hristos, care este numai Biserica Ortodoxă, singura în care ne unim cu Adevăratul Dumnezeu, singura în care omul se poate mântui, arătăm şi respingem în mod public ereziile ce au cuprins pe unii membri ai Bisericii. Erezia nu afectează doar pe cel care crede în ea, ci și pe membrii Bisericii, atâta timp cât cei ce gândesc eretic în Biserică propovăduiesc erezia și celorlalți membri prin cuvânt și prin fapte, răspândind astfel microbul ereziei în tot trupul Bisericii. Erezia predicată de episcop sau preot îi afectează și pe credincioși. Totodată, episcopul sau preotul trebuie să aibă grijă ca membrii turmei lui să nu învețe erezia. Dacă păcatele morale îl despart pe om de Dumnezeu, cu atât mai mult erezia. Datoria episcopului este să învețe drept Cuvântul Adevărului, iar sfințenia este legată organic de Adevăr („Sfințește-i pe ei întru Adevărul Tău, iar Cuvântul Tău este Adevărul”– Ioan 17, 17). Hristos e calea adevarul si viata. Erezia este minciună și blasfemie la adresa Cuvântului Întrupat, Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Ea se naște ca înșelare duhovnicească, devenind o ideologie contrară Adevărului, tăind posibilitatea sfințeniei și a mântuirii.

La fel cum o boală nu afectează numai organul bolnav, ci întreg organismul, tot așa și erezia, otrăvind pe unii membri ai Bisericii, provoacă durere în întreg trupul ei, afectându-l. De aceea, de fiecare dată când a apărut o erezie ce amenința Trupul Bisericii, s-au întrunit Sinoade Ecumenice și Locale care au anatematizat erezia și pe ereticii ce o susțineau, adică au tăiat din Trupul Bisericii învățătura eretică și pe cei ce o promovau.

Sfântul Apostol Pavel la Romani 12, 4-6 spune: „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos, și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat.” iar în epistola I Cor 12, 21-22 spune : „Și nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuință de tine; sau, iarăși, capul să zică picioarelor: N-am trebuință de voi. Ci cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase. ” arătând în continuare că „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.” (I Cor 12, 26-27).

Având în vedere că până în prezent nu s-au adunat Sinoade Locale care să condamne pe cei care încalcă de aproape 100 de ani atât Canoanele Apostolice cât și hotărârile Sinoadelor Ecumenice și Locale, noi, ca mădulare vii ale trupului lui Hristos respingem și ne disociem de toate practicile condamnate de Biserică:

– rugăciunile în comun cu ereticii și așa-numita „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, „Vecerniile pentru unitatea creștinilor” și alte asemenea acțiuni ținute în Bisericile Ortodoxe în „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, în care sunt invitați eretici să predice din fața Sfântului și Înfricoșătorului Altar Ortodox, unde se jertfește Hristos Dumnezeu;
– participarea la întâlniri sincretiste interreligioase și intercreștine la care se fac gesturi simbolice sincretiste și rugăciuni în comun cu ereticii și arătăm ca erezie şi respingem în mod public ecumenismul, cu toate manifestările sale:

a) prezența Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte Biserici Ortodoxe Locale în «Consiliul Mondial al Bisericilor».

b) erezia conform căreia Ortodoxia ar fi doar o parte din Biserică.

c) erezia conform căreia toate confesiunile creștine ar fi ramuri ale Bisericii celei Una.

d) erezia conform căreia Biserica Ortodoxă ar fi o Biserică între multe alte «familii de Biserici» care împreună ar forma Biserica cea Una.

e) erezia conform căreia unitatea Bisericii s-ar fi pierdut; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Una și Unică, deoarece Capul Ei este Unul Domn Iisus Hristos, iar unitatea Bisericii se exprimă prin unitatea de credință și prin supunerea credincioșilor față de ierarhia Ei, atâta timp cât ierarhia păstrează unitatea de credință.

f) erezia conform căreia Biserica «ar fi divizată în confesiuni creștine» și noi ar trebui «să refacem unitatea Ei» prin «minimalismul dogmatic», adică prin a accepta ca bază a unirii Ortodocșilor cu celelalte confesiuni (denominațiuni) credința minimală, adică credința în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Dumnezeu Întrupat și Mântuitor, trecând cu vederea toate celelale Dogme ale Bisericii, inclusiv preoția sacramentală, icoana, Harul Necreat, cinstirea sfinților, etc.

g) erezia conform căreia ar exista o «unitate nevăzută» a Bisericii prin credința comună în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, urmând să se înfăptuiască și o «unitate văzută» prin unirea confesiunilor (unitate în diversitatea dogmelor și a tradițiilor).

h) erezia conform căreia ar fi suficient să crezi în Sfânta Treime și în Domnul Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor ca să faci parte din Biserică (Biserica fiind văzută ca o adunare a tuturor confesiunilor creștine).

i) erezia conform căreia Biserica Ortodoxă și adunarea romano-catolică (papo-filioquistă) ar fi «Biserici Surori» sau «cei doi plămâni ai Bisericii».

j) erezia conform căreia între Biserica Ortodoxă și romano-catolicism (papo-filioquism) nu ar exista nici o diferență dogmatică, afirmând că singura diferență ar fi Primatul Papal.

k) acordurile neortodoxe semnate de reprezentanții Bisericilor Ortodoxe în cadrul dialogului intercreștin, dialog cu care suntem de acord atâta timp cât este facut pe baze ortodoxe, pentru a-i aduce pe eretici în Biserica Ortodoxă prin Taina Botezului, a Mirungerii și a Sfintei Împărtășanii.

l) acceptarea sinodală de către Biserica Ortodoxă Română a dialogului de la Chambesy, în care ereticii anticalcedonieni monofiziți, așa-zișii miafiziți, urmași ai ereziei lui Sever de Antiohia (Monofiziții/Miafiziții învăța că Hristos are, după Întrupare, o singură fire, compusă, şi nu două firi neamestecate și neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite într-o Persoană, fiecare fire având voința și energia ei. De asemenea, nu acceptă învățătura Sinoadelor IV, V, VI și VII Ecumenice, rămânând în rătăcire și în afara Bisericii.) sunt recunoscuți ca ortodocși și afirmarea că anatematizarea lor ar fi fost cauzată de o simplă neînțelegere terminologică, și că, prin urmare, nu ar exista nici o diferență dogmatică între Biserica Ortodoxă și grupările eretice monofizite (Copți, Armeni, Siro-iacobiți, malabarieni, Etiopieni).

m) acordul de la Balamand, în care reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale au acceptat un nou tip de uniație și au recunoscut pseudo-tainele romano-catolicilor, acord care a fost respins de către reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale întruniți la Baltimore, în anul 2000.

n) erezia conform căreia Filioque (purcederea Duhului Sfânt «și de la Fiul») ar fi doar o simplă neînțelegere terminologică, iar nu o alterare a Dogmei Sfintei Treimi – dogmă pe care Însuși Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos Întrupat ne-a descoperit-o (Ioan 15, 26).

o) așa-zisa «ridicare a anatemelor» asupra romano-catolicilor (papo-filioquiștilor), dar și asupra ereticilor monofiziți, monoteliți și monoenergiști, anateme date la Sinoadele Ecumenice; conform învățăturii ortodoxe, o anatemă dogmatică nu se poate ridica în mod magic, fără ca motivele anatematizării să fie înlăturate.

p) erezia conform căreia ar exista Har Mântuitor în afara Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești și că ar exista botez valid și Har lucrător al preoției în afara Ei (simpla prezență istorică a unei succesiuni de la Apostoli și simpla rostire a formulei Sfintei Treimi nu validează «tainele» ereticilor).

q) erezia conform căreia Sfinții Părinți nu mai pot fi azi în actualitate, erezie ce neagă prezența Duhului Sfânt în Părinții de la Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, însăşi continuitatea existenței Bisericii ca instituție divino-umană.

r) erezia care afirmă că nu putem cunoaște care sunt granițele Bisericii și erezia conform căreia toată omenirea ar fi încorporată într-o «Biserica nevăzută»; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Biserica Istorică, vizibilă, cu succesiune apostolică, ce a păstrat Dreapta Credință (Dogmele formulate la Sinoadele Ecumenice și anatemele ce delimitează Adevărul Dogmatic de minciuna eretică) și o duce mai departe până la sfârșitul veacurilor, și anume Biserica Ortodoxă.

s) erezia conform căreia și ereticii ar fi încorporați într-un anume fel în Biserică.

t) ideea conform căreia numărul de credincioși ar fi criteriul Adevăratei Biserici; conform învățăturii ortodoxe criteriul Adevăratei Biserici este criteriul păstrării Adevărului Revelat în mod nealterat.

u) transformarea pogorământului (iconomiei) în Dogmă sau regulă; conform învățăturii ortodoxe, pogorământul este o derogare de la regula credinței, pentru neputințe omenești, în circumstante excepționale, având ca scop aducerea oamenilor la Dreapta Credință în ciuda piedicilor obiective. Pogorământul se aplică doar în cazuri de forță majoră, pentru atingerea unui scop bun în circumstanțe adverse. Pogorământul, prost înțeles, nu urmează rânduiala în absența unor circumstanțe excepționale, constituind, astfel, nu adaptare înțeleaptă ci sfidare a așezămintelor sfinte, ducând la nesocotirea Dreptei Credințe.

v) așa-numitele «căsătorii mixte» între ortodocși și neortodocși, pentru că nu se pot uni cele de neunit, condiția principală a Tainei Căsătoriei fiind ca cei doi soți să fie creștini ortodocși botezați. Taina Căsătoriei este Taina dragostei și a unirii în Dreapta Credință. Nu se poate acorda această Taină numai unui singur membru, celui ortodox. De aceea căsătoria mixtă este lovită de nulitate, și în același timp contituie rugăciune în comun cu eterodocșii.

w) negarea egalității Persoanelor Sfintei Treimi; conform învățăturii ortodoxe, Tatăl nenăscut și nepurces, Fiul născut și Duhul Sfânt purces, arată modul de existentă al fiecărei Persoane, Ele fiind egale în slavă și cinste, posedând aceeași Ființă;

x) erezia conform căreia Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol ar fi fără-de-egal pornind de la erezia care neagă egalitatea persoanelor Sfintei Treimi.

Biserica Ortodoxă este Ecumenică (universală), nu ecumenistă, și de aceea așteptăm de la membrii Ei să practice și să predice ortodoxia la toată făptura, aducând pe mulți în Corabia Mântuirii care este Biserica Ortodoxă, Biserica cea Una, Sfânta, Sobornicească (Catholică) și Apostolească, așa cum mărturisim în Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan. De aceea, ne disociem de poziția tuturor celor care învață sau practică ereziile numite mai sus, fie că sunt sinoade panortodoxe, sinoade locale, patriarhi, ierarhi, preoți, diaconi, ipodiaconi, citeți, monahi, monahii sau credincioși.

Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă la mustrarea fraților spre îndreptare şi arată că este o îndatorire a adunării de credincioși să întărească mustrările, atunci când acest lucru se impune: „De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul” (Matei 18, 15-17).

Canonul 75 apostolic nu deosebeşte între mireni şi clerici, ca martori ai abaterilor episcopului: «La mărturia cea împotriva episcopului eretic să nu se primească, dar nici credincios numai unul, că pe gura a doi sau a trei martori va sta tot graiul.» Sfântul Ioan Gură de Aur accentuează și asupra îndatoririi membrilor Bisericii de a mustra clerul care învaţă neortodox: „Trebuie a asculta de învăţători şi de preoţi, şi a nu-i judeca, chiar de ar avea o viaţă urâtă; dacă însă credinţa le e greşită, atunci nu trebuie doar să nu-i ascultăm, ci şi să fugim de ei, şi să-i judecăm” (Omilia a II-a la Ep. II Timotei).
De aceea, ne disociem de poziția celor care învață neortodox şi, cu durere şi cu nădejdea îndreptării lor, pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu, îi mustrăm:

• pe reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale care fac compromisuri dogmatice și afirmă erezii eclesiologice la dialogul intercreștin și interreligios,

• pe Patriarhul Ecumenic care s-a rugat împreună cu Papa Francisc I la Sfântul Mormânt călcând în picioare Canoanele Sfinților Apostoli care interzic sub pedeapsa caterisirii rugăciunea în comun cu eterodocșii, pe ierarhii diferitelor sinoade locale, printre care și pe ierarhii ce au fost trimiși ca reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ca să-l felicite pe Papa Francisc I la întronizarea sa ca șef al ereziei romano-catolice, papo-filioquiste, precum și pe Sinoadele care i-au trimis.

• pe ierarhii, preoții, diaconii, ipodiaconii, citeții, monahii, monahiile și credincioșii Bisericii Ortodoxe ce au participat la întâlniri sincretiste interreligioase și intercreștine și care au făcut gesturi simbolice sincretiste și rugăciuni în comun cu ereticii sau s-au împărtășit cu ereticii.

• pe cei care spun că în Biserica Ortodoxă Română nu mai este Harul Duhului Sfânt, datorită faptului că unele mădulare ale Ei sunt căzute în rătăcirea ecumenistă, ca și cum Harul s-ar retrage în mod automat din Biserica Lui Hristos; nu noi suntem salvatori ai Bisericii, ci Biserica ne salvează pe noi.

Ne disociem de acțiunea Patriarhiei Ecumenice de a chema la Fanar pe pseudo-episcopul Romei Benedict XVI, dar și pe pseudo-episcopul Francisc I, și, de asemenea, de pomenirea la Te Deum a acestuia, de pseudo-binecuvântările papei date în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la Fanar și de rostirea Rugăciunii Domnești de către acesta.

Ne disociem și de acțiunea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu de a-l invita la Ierusalim pe pseudo-episcopul Romei Francisc I pentru a sărbători împreună mincinoasa ridicare a anatemelor date la 1054, precum și de toate acțiunile de pseudo-unire cu papalitatea eretică.

Declarăm public faptul că așa-zișii reprezentanți care fac compromisuri dogmatice și gesturi liturgice condamnate de Canoanele Bisericii se reprezintă doar pe ei înșisi, nu ne reprezintă pe noi, credincioșii Bisericii Ortodoxe și nici Biserica în plinătatea (pleroma) Ei, şi că ne disociem de toate acțiunile lor ecumenist-sincretiste, așteptând să dea semne de pocăință publică, la fel cum manifestarea lor eterodoxă eretică a fost publică.

Într-o Biserică Vie, atunci când un episcop învață o învățătură străină Bisericii Ortodoxe, preoții acelei eparhii pot întrerupe pomenirea episcopului ce învață erezia în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol .

De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, episcopii, patriarhii și credincioșii ce învață erezia, cu durere şi cu nădejdea îndreptării lor, pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu, precum şi pe cei care nu caută să-şi îndrepteze fraţii căzuți în înșelarea ecumenistă, adoptând o atitudine pasivă, pe care Sfântul Grigorie Palama o vede ca pe al treilea tip de ateism, după ateism și erezie.

Așa să ne ajute Dumnezeu Cel în Treime Slăvit și Închinat!

Amin.

Canonul 15 Sinod I-II (861) Constantinopol (Pidalion, pg. 85): Cele rânduite pentru preoți, episcopi și mitropoliți se potrivesc cu mult mai vârtos pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun preot, episcop sau mitropolit ar îndrăzni, să se îndepărteze de împărtășirea cu patriarhul său și nu ar pomeni numele lui, așa cum este hotărât și rânduit, la Dumnezeieștile Taine, mai înainte de înfățișarea Sinodului și condamnarea lui definitivă (a patriarhului ce ar greși în ceva – nota noastra) face schismă. Sfântul Sinod a hotărât ca acesta să fie străin de toata preoția, în caz că se va vădi de acest nelegiuit lucru. Acestea s-au pecetluit pentru cei care învinuiesc și se îndepărtează de întâistătătorii lor, fac schismă și rup unitatea Bisericii. În schimb, cei care se despart de împărtășirea cu întâistătătorul lor, pentru oarecare erezie condamnată de Sfintele Sinoade sau de Sfinții Părinți, aceia care predică eresul în public și cu capul descoperit îl învață în biserică, unii ca aceștia nu numai că nu sunt supuși certării canonice, îngrădindu-se pe sine de împărtășirea cu numitul episcop, înainte de cercetarea Sinodului, ci și de cinstea cuvenită Dreptmăritorilor se vor învrednici, că nu au osândit episcopi, ci episcopi mincinoși și învățători mincinoși (nu se referă la pierderea Harului, ci la faptul ca aceștia învață minciuna, deci sunt episcopi mincinoși – nota noastră) Și (cei care întrerup pomenirea lor – nota noastră) nu au rupt unitatea Bisericii, prin schismă, ci, s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și de dezbinări.

Sursa: Ortodoxia Catholica

Acest articol a fost publicat în Erezii, Ortodoxie, Ruperea comuniunii cu ereticii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

56 de răspunsuri la MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI

 1. STOP RFID zice:

  Ecumenistilor ANATEMA.

 2. autohirotonitu saccsiv vasile
  ” Pai daca nimeni nu stie cand va fi sfarsitul lumii, atunci de unde stiu teologii roz ca mai e mult pana atunci?”

  adevarulhristic
  LIMITATULE, DAR DE UNDE STIU NETEOLOGI CA TINE, CA MAI E PUTIN? NE SPUI SI ORA?
  ESTI PRIMUL ERETIC DIN ISTORIA CRESTINATATII CARE S-A AUTOHIROTONIT!!! VAI DE CREIERUL TAU SEC…

 3. kosk zice:

  pe fond ai dreptate DAR avand in vedere ce au ales romanii ca ‘sef al statului’ (din cate stiu primul eretic protestant de la Despot Voda’ incoace,) zic s-o lasati mai moale cu ereziile si ‘anti-ecumenismul’ de parada…

  • Nu inteleg ce legatura are una cu alta…

   Si nu este primul eretic de la Despot incoace. Si nici Ponta nu e mai ortodox decat Iohannis. Asa ca nu inteleg de ce insistam pe amanunte de genul…

   • Poate Ponta nu-i mason… si poate masoneria nu-i paganism… Stim noi ce stie pretenul kosk?! ADEVARUL nu va fi aparat in veci de catre cei ce-si acumuleaza cultura de la: nora pt mama, pe banii parintilor, ochiu din umbra, acces direct, schimb de mame…etc. Dar nici ADEVARUL nu ar vrea in veci sa fie aparat de asa oameni…

 4. kosk zice:

  deci stimabila cucuvaie cazuta in cap din podul surii si-i in SMURD
  NU am votat inca din 1996 (pot dovedi asta oricui face to face) spre deosebire de tine votacule de profesie (NU am avut ce alege intre doua lepre)
  probabil Ponta e mason dar poate si si idolul tau? (nu am date concrete)
  la tv am renuntat de vreo 3 ani, hai plimba ursu cu atacuri din astea ieftine..
  ai atins probabil perfectiunea celor 30 Trepte ale Sf Ioan Scararul din moment ce afirmi ca ‘Adevarul nu ar vrea sa fie aparat de astfel de oameni’
  hai sa-ti dau un exemplu de ‘ortodox’ din diaspora ‘evoluat’ si ‘feisbukist’ ..desigur ‘Ortodox’ lafel ca tine
  http://www.youtube.com/watch?v=otNplieMvmY
  baiatu explica pe intelesul tau de ce e bine sa ‘votam’ cu domnul presedinte (ales)Santa Klaus..fara numar. fara numar…

 5. preot-duhovnic zice:

  Vai voua ortodocsilor caci nu stiti cine e Papa, cine e Vaticanul si iezuitii!

  Vai voua ortodocsilor caci nu stiti viclenia Papei si cruzimea iezuitilor!

  Vai voua ca nu stiti ca Papa este un pagan, chimist, om de stiinta si Presedinte al statului Vatican!

  Vai voua ca nu stiti ca iezuitii sunt pagani si oameni de stiinta, si nu au nicio legatura cu Hristos-Dumnezeu!

  Vai voua ca nu stiti ca in ultimul mileniu, iezuitii au fost alchimistii vrajitori si dirijorii politici ai lumii!

  – DACA NU CITITI INVATATURA DE CREDINTA ORTODOXA, IN CURAND II VETI OMORI PE TOTI ORTODOCSII DREPTCREDINCIOSI!

  – O SA VA UNITI CU LUPII, CU DUSMANII LUI HRISTOS-DUMNEZEU, SI VETI FI DECIMATI PRIN SFASIERE!

 6. pr. duhovnic zice:

  Proorocii profeţesc minciuni, preoţii învaţă ca şi ei, şi poporului Meu îi place aceasta. (Ieremia 5, 31)

  ” Iata cum Milostivul Dumnezeu este hulit si batjocorit pentru preamarea Sa iubire de oameni, fiind inlocuit cu stapanul veacului intunericului, cel ce neizbutind odinioara sa fie ‘dumnezeu’ se strecoara astazi bland, duios, si compatimitor in sufletele ateilor ‘religiosi’, apostatilor ‘crestini’ si nihilistilor ‘ortodocsi’ care cred in mincinoasele fagaduinte numite: pace, dragoste, libertate, toleranta, reconciliere, liniste, bucurie, fericire, dezvoltare, confort, progres, cultura sau arta. Acest ‘dumnezeu’ al falsei dumnezeiri, anti-dumnezeiesc, anti-evanghelic, anti-ortodox, sfideaza Predania si invataturile Sfantilor Parinti, inlatura din vietuirea crestinilor dogmele si canoanele Bisericii lui Hristos. Unui astfel de anti-dumnezeu i se inchina astazi omenirea, in numele lui se organizeaza intrunirile ecumeniste, de la el cersesc mantuirea crestinii si doresc pacea paganii.

  Acestia sunt arhitectii ecumenisti ai ‘valorilor comune’ in care zeii si dumnezeii isi dau mana spre faurirea ‘noii constiinte religioase’ ce se ingrijeste ca in viitor omul sa se izbaveasca de ‘pacatul nefericirii’, pricinuit de ‘fatalismul’ vietuirii in dreapta Credinta Ortodoxa. Marea adunare a falsului ‘dumnezeu’ cere jertfe, iar acestea nu sunt doar ‘fiii pierzarii’, eretici, pagani, evrei, ci in primul rand ortodocsii crestini partasi gandirii liberale, integriste, invitati sa piara dandu-si sufletul pentru balaurul antihristic camuflat in ‘binele public’ si ‘fericirea comuna’. Dezbinati de Biserica sunt toti cei ce cugeta osebit de Sfintii Bisericii, cei ce inlocuiesc dreptatea si adevarul cu ‘comuniunea si unitatea’, cei ce sacrifica ‘reconcilierii’ dogmele si canoanele, punand ‘binele comun’ mai presus de jertfirea pentru dreapta credinta. De aceste pacate au fugit in trecut adevaratii crestini, impotriva lor au grait si au marturisit Mucenicii, impotriva lor au vietuit Cuviosii, cu acestia au avut de luptat Sfintii, impotriva lor se cuvine sa vietuiasca si sa graiasca adevaratii crestini de astazi.”

  Să nu te iei după cei mai mulţi, ca să faci rău; (Iesire 23, 2)

 7. pr. duhovnic zice:

  Se tot contureaza in lume un nou soi de om: sifilitic, sclerozat, schizofrenic, fatarnic, egoist, antihristic, hipnotizat, teleghidat, debilizat, nesimtit, sociabil si etic in public dar egocentrist si crud in inima, nedrept, aiurit, plin de optimism acut si infernal. Tiranizarea omenirii e in toi, dezumanizarea omului deasemeni, veacul robotizarii si transumanismului, iar omul azi este tot mai optimist tocmai pentru ca adora minciuna, inselarea ce l-a cuprins, intunericul, gadilandu-si propria zeificare a sa, a imaginatiei sale, a autostiintei si autoputerii sale nemarginite, anulandu-L pe Hristos si scotandu-L din toate calculele ca pe o masea stricata, confiscandu-I Acestuia si Pamantul, si Universul, si Dumnezeirea Sa, schimonosind pe Duhul lui Cel Sfant, Sfanta Scriptura, Predaniile Sfinte si pasirea Sa Mesianica in istoria umanitatii. Vai, vai, ce raspuns vor putea da oamenii pentru toate acestea!

  „Si cine va putea indura ziua venirii Lui si cine se va putea tine bine, cand El se va arata? Caci El este ca focul topitorului si ca lesia nalbitorului” (Maleahi 3,2)

 8. Ioan C. zice:

  Iisus, propovăduit de Patriarhul Daniel evreilor

  Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul evenimentului solemn „Decalogul – fundament al justiției”, organizat de Federaţia Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, vineri, 22 mai 2015, la Templul coral din Bucureşti:

  Decalogul – relaţie a omului cu Dumnezeu şi responsabilitate faţă de semeni

  (…)
  III. Legea morală dată de Dumnezeu lui Moise a fost respectată şi de Domnul Iisus Hristos şi de apostolii Săi:

  Iisus a arătat importanţa Legii, zicând: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în Împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în Împărăţia cerurilor” (Matei 5, 17-19).

  Cele două porunci ale iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, rostite de Iisus Hristos: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău» Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Matei 22, 37-39; Marcu 12, 28-31; Luca 10, 27), nu desfiinţează Decalogul, ci îl rezumă, pentru că El Însuşi spune: „În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.” (Matei 22, 40). Aşadar, cele două porunci ale iubirii rezumă esenţialul întregii Legi morale.

  Porunca cea nouă dată de Iisus ucenicilor Săi: „Să vă iubiţi unii pe alţii. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul!” (Ioan 13, 34) aduce o noutate privind măsura sau etalonul iubirii omului faţă de aproapele său. Până la Iisus, deşi porunca iubirii aproapelui exista în paginile Sfintei Scripturi (Cf. Leviticul 19, 18), ea nu oferea totuşi un model desăvârşit al împlinirii ei. Porunca nouă ne arată că măsura iubirii faţă de aproapele nu mai este omul însuşi, ci iubirea divino-umană a lui Iisus; adică trebuie să iubim pe aproapele nostru pentru că Dumnezeu Însuşi îl iubeşte mai întâi.

  În concluzie, poruncile Decalogului sunt lumini pentru viaţa persoanelor şi a popoarelor, precum şi o bază comună pentru dialog şi cooperare între creştini şi evrei, dar şi cooperare cu alte religii, pentru apărarea demnităţii omului creat după chipul lui Dumnezeu, promovarea libertăţii şi a responsabilităţii persoanei, pentru realizarea dreptăţii şi solidarităţii sociale în viaţa unui popor şi a păcii şi întrajutorării între popoare, mai ales într-o lume marcată de multă violenţă, de criză economică şi morală, de sărăcie şi nesiguranță.

  În acest sens, este mereu necesară şi o cooperare între îndrumătorii spirituali ai oamenilor şi decidenţii politici din viaţa societăţii, pentru a nu separa libertatea de responsabilitate, nici binele individual de binele comun.

  † DANIEL

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”
  Sursa: http://basilica.ro/decalogul–relatie-a-omului-cu-dumnezeu-si-responsabilitate-fata-de-semeni-106953.html

  • Ana Elisabeta zice:

   „Iisus, propovăduit de Patriarhul Daniel evreilor”

   Mie nu mi se pare că L-a propovăduit câtă vreme nu a mărturisit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

   • Ioan C. zice:

    Să vedem partea plină a paharului ş să vedem că Patriarhul are curajul mărturisirii chiar şi unde Hristos încă nu e bine primit.

   • Ioan C.

    Cred ca esti visator. Curajul marturisirii ar trebui sa-l vedem in renuntarea la saptamana de spurcaciune ecumenica, la iesirea din CMB, la anularea acordului eretic cu monofizitii s.a.m.d. Daca va bucura fiecare declaratie din asta parut ortdoxa, ma tem ca sunteti prea usor de pacalit.

   • Ioan C. zice:

    Aş aştepta şi pe alţii să vorbească în sinagogă despre Hristos.

   • Crezi ca ar fi fost atat de fraier incat sa se duca in sinagoga si sa zica: „Hristos nu este Mesia”? Nu iti dai seama ce ar fi iesit? Ii trebuie curaj culmea sa zica invers. Foarte frumos ce a zis acolo, dar de la textul ala, pana sa il vezi pe patriarhul Daniel mare marturisitor, e cale lunga…

   • Ana Elisabeta zice:

    Tocmai asta este, că n-a fost o mărturisire şi n-a necesitat niciun curaj.

   • duhovnic zice:

    Prezenta lui acolo a insemnat un singur lucru: Hristos nu e Mesia!

 9. duhovnic zice:

  Bucura-te, caci ca soarele si luna in viata ai luminat (Soarele Dreptatii este Unul)
  Bucura-te, luna din Vata de Sus (luna din Rai?)
  Bucura-te, Parinte, ca Maica Domnului te-a ascultat (lui i se supunea si Sfanta Treime?)
  Bucura-te, ca de la ea ai primit cinste (cine nu l-a cinstit pe el)
  Bucura-te, ca ai fost inger in trup (singurul preot care n-a fost om)
  Ai spus, Parinte, ca tu cunosti pe oameni, pe fata care se mantuiesc… (pai el ii mantuia)
  Bucura-te, caci stiai daca se mantuieste (el ii si desavarsea)
  Parinte, celor ce stiai ca vor muri le dadeai mana de o sarutau, iar celor care stiai car raman in viata nu le dadeai mana (mana lui atotputernica)
  Bucura-te, caci cu Duhul Sfant, stalp al Bisericii ai fost (Sfanta Treime e patrime?)
  Bucura-te, vioara care cantai cu Duhul (Duhul e arcus de vioara?)
  Venit-a, Parinte in timpul unei Sfinte Liturghii o femeie sa-ti spuna necazul ce il avea si te tulbura cu nerabdarea ei. Si tu, Parinte simtind din Sfantul Altar, ai oprit slujba si ai spus de ce a venit (slujba nu se opreste pentru furturi)
  Ai spus, Parinte, ca femeia a venit deoarece a pierdut douazeci de mii de lei (nici pentru bani)
  Bucura-te, iscusit pictor de biserici (iscusit?)
  Bucura-te, pictor prea minunat (minunat?)
  Bucura-te, ca in ceasul mortii ai stiut unde te duci (el era si atotstiutor si automantuitor)

  • Ana Elisabeta zice:

   Acestea sunt din acatistul pe care i l-a făcut maica Julieta?

   • Are parintele meu duhovnic apropo de felul in care se roaga azi oamenii: acatisto-mania. Se fac azi acatiste pentru orice minune.

   • Ana Elisabeta zice:

    Dar cine i-a făcut acatistul, mă întreb? Că nu sunt sigură că am reţinut bine informaţia cu privire la maica Julieta. Pardon, Zamfira. Julieta era numele de mireancă.

   • duhovnic zice:

    Posibil… Se aude ca Romeo are un baiat si-o fata (asta fara gluma). Poate vor aparea public, ca ne-am sictirit de argatisti, arsenisti, ostasi trifisti, gabrielisti, maglavidisti si ionisti, care parasuteaza Ortodoxia numai in afara lui Hristos…

   • Ana Elisabeta zice:

    Mă tem că dacă ar apărea asemenea personaje, mai degrabă i-ar încuraja pe ortodocşii noştri originali care trăiesc în curvie, dar se duc fără greş să se spovedească şi să se împărtăşească în Postul Mare în fiecare an.

    Nu ştiu nici cine sunt gabrieliştii, nici cine sunt ioniştii, poate mă lămuriţi.

 10. doktoru zice:

  Un individ a scris chiar el niste rugaciuni ,acatiste pt parintele Arsenie Boca… autorul, Marius Ianuș, parca.
  https://yanush.wordpress.com/in-lucru-acatistul-sfintului-parintelui-nostru-arsenie-boca-cu-minunile-lui/
  https://yanush.wordpress.com/acatistul-caii-parintelui-arsenie/
  Si or mai fi si altele, poate facute chiar acolo la Prislop de maicutze.

 11. duhovnic zice:

  Ce faza tare, la cuvantul dexonline spune: marea finanță e în mînile Jidanilor

  finánță f., pl. e (fr. finance, it. finanza, d. fine, fine, plată, achitare; vfr. finer, a plăti). Banĭ, valorĭ, efecte publice: marea finanță e în mînile Jidanilor. Oameniĭ care mînuĭesc aceste efecte: marea finanță a Parisuluĭ a acordat un împrumut Rusiiĭ. Pl. Baniĭ, veniturile unuĭ stat, tezauru luĭ: ministeru finanțelor.

  http://dexonline.ro/definitie/finan%C8%9B%C4%83

 12. duhovnic zice:

  http://observator.tv/social/sfanta-angelina-jolie-plange-in-icoane-154135.html

  Indracitii dracului, hiene spurcate, toti angajatii televiziunilor…

 13. preot duhovnic zice:

  NEWS:

  Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca

  Bucură-te, că la Canal te-au pus șef de echipă
  Nu ți s-a-mplinit visul de a deveni aviator
  Bucură-te, că în lume n-ai călcat
  Bucură-te, că securiștii ți-au urât bărbăția
  și au hotărât să-ți ia preoția
  Securiștii te-au făcut „pictor de gradul trei”
  Bucură-te, că i-ai pictat pe sfinți cum i-ai văzut,
  în Lumina fără sfârșit și fără început
  Bucură-te, aviator al Sfântului Duh,
  care de păsări ai fost ridicat în văzduh
  Bucură-te, că, prin tine,
  lumea își reintră în fire
  Bucură-te, sfânt nemaivăzut
  Bucură-te, că însuți ai apărut acolo, în chip de femeie îngerească

  https://yanush.wordpress.com/acatistul-caii-parintelui-arsenie/#comment-4228

  • Ana Elisabeta zice:

   „Bucură-te, că Artele Frumoase
   ți-au fost ale sufletului alinări și miasme!”

   Cred că nu ştie ce înseamnă miasme :))

   „Bucură-te, că în focul acelui rău
   s-a călit ca oțelul Duhul Tău!”

   Nu putem spune „Duhul Tău” cu majuscule decât dacă ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl sau Fiul.

   • Ana Elisabeta zice:

    „Ultimii ani ți i-ai petrecut la Sinaia,

    la masa de piatră admirând lumina și ploaia.”

    N-a găsit altă rimă 🙂

    „Bucură-te, că însuți ai apărut acolo, în chip de femeie îngerească,
    iar cel care scrie poate să mărturisească!”

    Seriously????

    „Bucură-te, că întărești Credința acestui neam
    cu o lucrare fină, de ceasornicar!”

    Aici n-a mai găsit rimă deloc 🙂 Domnul Marius Ianuş nu ştie că pentru poeţii fără inspiraţie există dicţionare de rime.

    „Bucură-te, călugăr de lacrimi și fier,
    că te-ai înălțat la al cerului Cer!”

    Nici aici n-a găsit altă rimă?? Sau poate fierul era de la gardă.

    Şi văd că-l obsedează că pr. Boca a vrut să se facă aviator când era mic.

   • Cred ca mai amuzante sunt comentariile de la acatist. Ca exemplu:

    „Sf.Arsenie e linga noi .Acatestul e ca uleiul care-ti unge inima si sufletul .
    Sf.Arsenie Boca dami liniste sufletesca si trupesca mie Florentina Mihaela si copilului meu Andrei Paul.Dai lui Victor intelepcine lumineazai mintea si sufletul,indeparteazal in liniste de buna voie de casa noastra.de noi.de gradinita si de femeia care il duce pe Andrei la gradinita.Facase voia ta Doamne.Amin.”

    Lasam faptul ca limba romana a fost masacrata in ultimul hal deoparte si ne punem intrebarea: poftim??? Nu mai am altceva de zis.

   • preot duhovnic zice:

    Doamna…, cat de severa sunteti…

   • Ana Elisabeta zice:

    E adevărat, faptul că pr. Arsenie Boca i s-a arătat lui M. Ianuş „în chip de femeie îngerească” nu e deloc amuzant, chiar dacă prima mea reacţie a fost că m-a bufnit râsul.

  • preot duhovnic zice:

   Daca refuzati si acatistul acesta, eu va voi reclama la CEDO! Sunteti o mana de talibani ultra-ortodocsi care nu vreti sa fiti de acord cu neofitii, donatistii, ereticii, ateii religiosi, apostatii crestini si nici cu nihilistii ortodocsi. Dar cine va credeti voi vere?

 14. preot duhovnic zice:

  Si va rog staruitor, daca nu va place iacoboaie, nu inseamna ca trebuie sa-i inchideti blogul!

  • Ana Elisabeta zice:

   De ce l-au arestat, că eu nu înţeleg?

   • preotduhovnic@hotmail.com zice:

    La un protest pasnic, cica episcopul ar fi aparat o biserica si un spital pe care le-au ciordit israelienii…

   • Ana Elisabeta zice:

    😦

    Mulţumesc. N-am avut pe cine să întreb şi nici timp să încerc să descifrez textul în limba greacă. (Nivelul meu este la genunchiul broaştei.)

 15. preotduhovnic@hotmail.com zice:

 16. preotduhovnic@hotmail.com zice:

 17. Pingback: Fundamentalismul ecumenist | Ortodoxie Traditionalista si Teologie Patristica

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s